"." //

2022-2023   - – „ ”. 815 , 34 ,    ,   . - , STEM , .

, „ , “, .

  – . . , - . , – „“, – „”, - - . , – , -  „ “ .

              „ ” .

              , – „. “, - , - .  

            .

              , „ ” ,   . , , , „ ” – .


.1
.2
.4
.5
.5
.6


2022-09-15 17:38:01