ћодерен център с нови дървета град€т в Ѕ€ла —латина (»Ќ“≈–¬ё + —Ќ»ћ »)

ћодерен център с нови дървета град€т в Ѕ€ла —латина

–емонтират улици, тротоари и публични сгради по проекти

 

Ќа старта на панаирните дни в Ѕ€ла —латина, разговар€ме с кмета инж. »во ÷ветков за актуалните събити€, ремонтите и перспективите пред общината.

 

»нж. ÷ветков, Ѕ€ла —латина прилича на гол€ма строителна площадка. Ќа какви проекти се дължи офанзивата?

Ќасто€щата година определено минава под знака на мащабно строителство. ѕричината са спечелени от общински€ екип проекти, които ще промен€т в позитивна посока градската визи€ на Ѕ€ла —латина.  

Ќа финалната е вече работата по канализационните клонове и съпътстващи€ водопровод в града. ћащабен проект с бюджет над 1,5 млн. лв., финансиран по ѕ”ƒќќ—. “ъй като работата включва разкопаване на улици, сме предвидили и средства за т€хното възстанов€ване. ѕолучихме 860 00 лв. от ћинистерски съвет. — 500 000 от т€х ще оправим именно трасетата, засегнати от реконструкци€та на ¬и  мрежата. ¬ъзстановителните работи в Ѕ€ла —латина още не са стартирали, но за сметка на това работата финишира в селата ѕопица, “ърнава и √аличе. ћеждувременно получихме още един транш от правителството в размер на 610 000 лв. — т€х ще се преасфалтират още улици в Ѕ€ла —латина, “ърнава и “ърнак.

¬ напреднала фаза е също мащабната реконструкци€ на входната артери€ на града в посока ¬раца – улица „Ќиколай ’релков“. “расето е част от проект, финансиран от ƒържавен фонд „«емеделие“. —ъс средствата ще се подмени настилката, ще се разшири платното и ще се изград€т нови тротоари. ѕаралелно ще изградим и ново енергоспест€ващо осветеление в участъка. ѕокрай големи€ ремонт направихме и оценка на наличните дървесни видове  онстатирахме, че повечето от т€х са в лошо състо€ние – болни, стари и изсъхнали. “ова наложи т€хното премахване, а екипът ми пое ангажимент на т€хно м€сто да се засад€т нови, красиви и подход€щи за м€стото дървета от вида  ълбовидна акаци€. «алес€ването ще стане поетапно. ¬ече имаме договор с фирма, ко€то ще достави растени€та и ще ги засади. ќчаквам това да стане през есенните месеци.

ќт колко години не беше ремонтиран този участък в града?

ƒесетки, около 30 веро€тно. “ротоари пък н€маше на много места изобщо, което след насто€щата реконструкци€ ще се промени.

¬ажно е да отбележа, че същи€т проект с идентични строителни и залесителни меропри€ти€ ще засегне и друга ключова за града улица – „ лимент ќхридски“, ко€то преминава през идеални€ център и общинската администраци€. —лед нейни€ ремонт и подм€ната на дървесните видове ще се постигне стройна градска визи€.

ќсвен пътните ремонти е налице офанзива по ремонт на старото читалище в града.  аква пром€на ще претърпи зданието?

ѕълна пром€на. —градата ще се санира и ще получи ново обзавеждане. ћного е важно, че ще се ремонтира основно залата. “€ ще е с капацитет около 200 места и ще се отопл€ва с климатици, за да се използва целогодишно за разнородни меропри€ти€. ‘инансирането е от програмата за развитие на селските райони. ѕодобен проект скоро ще изпълним и в читалището на село “ърнава.

ѕокрай големите обекти, съум€хте да възродите позабравен кът за отдих и игра в града - парк „—лончето“.  олко средства инвестирахте?

ќбщата инвестици€ е около 20 000 лв. ѕоловината получихме по програма ѕ”ƒќќ—. — т€х закупихме оборудване – пейки и детски съоръжени€. „аст от парите отидоха за озелен€ване. ќстаналата част от ресурса бе общински.

Ѕ€ла —латина е отличник по програмата „ расива Ѕългар舓. ¬с€ка година защитавате проекти и обнов€вате важни обекти. “ази година отново инвестирахте в многопрофилната болница. ƒокъде стигнаха дейностите?

–аботи се активно по реконструкци€та и модернизаци€та на хирургичното отделение в лечебното заведение. ћеждувременно скоро ще тръгне и нови€т ни спечелен проект по програмата. “ой ще направи общинската администраци€ по-достъпна за хора с увреждани€ и майки с деца. ѕредвижда се изграждане на нов асансьор. —градата е високa и съоръжението е крайно необходимо. ўе разширим и входните врати, за да са по-удобни.

–адващо е наистина, че усп€ваме вс€ка година да се възползваме от наличните мерки по „ расива Ѕългар舓. ¬ече имаме идеен проект и за следващи€ период на финансиране. ƒано продължим добрите традиции.

ѕокрай планираните ремонти се наложи да мислите и за извънредни след мощната бур€, ко€то вилн€ през пролетта.  аква помощ получихте от държавата и кога ще се ремонтират пострадалите в стихи€та сгради?

“епърва предстои да се подпише договор с фирмите след проведените обществени поръчки. ѕолучихме помощ от 250 000 лв. от междуведомствената комиси€ по бедстви€ и аварии. — т€х ще ремонтираме покривите на общинската администраци€, читалище „–азвитие“ (сградата на  ултурни€ дом), детските градини „Ќезабравка“ и „ƒетелина“ (в село “ърнак) и на работилницата към ѕј√ „Ќ.…. ¬апцаров“.

ўе приключи ли работата преди зимата, за да са използваеми сградите?

¬€рвам, че ще да. ‘ирмите са сериозни и ще се справ€т.  акто знаете, след бедствието съум€хме да отделим и наши пари за пострадали граждани. ќтпуснахме 20 000 лв. ¬ комбинаци€ със социалните помощи, които получиха, хората съум€ха да поемат разходите по щетите на 90-95 %.

“радиционно изпълн€вате големи социални проекти.  ои се реализират в момента?

ѕродължаваме да предостав€ме топъл об€д на около 1300 потребители . ћожем да се похвалим, че скоро кухн€та в Ѕ€ла —латина ще получи ново оборудване по проект на фонд „—оциална закрила“. 

√ол€м проект в социалната сфера предстои да завършим догодина. —тава дума за изграждане на нов дневен център за подкрепа на деца с увреждани€ и техните семейства. «а него средства получихме по ќѕ „–егиони в растеж“.

јктивно подпомагаме и безработните по проект „–абота“. ќсигурихме заетост на 83 лица за период от 1 година.

«апочнаха панаирните дни в Ѕ€ла —латина.  ои са акцентите в програмата?

ѕодготвихме атрактивна музикална програма. —тартирахме със звездата на българската естрада —илви€  ацарова. ƒнес ще радваме жители и гости с обичани€ “они —тораро, а утре на сцената ще се качи сръбската прима Ќеда ”краден. «а финал в недел€ ще гостува любимата рок група ѕ»‘. ¬ събота за ƒен€ на Ѕ€ла —латина ще открием и чисто нов барелеф с имената на ѕочетните граждани при сградата на общинска администраци€.

ѕаралелно върв€т атрактивни спортни и културни меропри€ти€. ƒаваме възможност за из€ва на активните ни самодейци. —м€там, че гражданите и гостите ще останат доволни. ∆ела€ здраве и добро настроение!

»нтервю на

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј

 

 

 

 

 

 
2018-09-14 14:57:34