ПТГ-Враца приключи проект ''По пътя на промяната - училище в нова реалност''

ПТГ-Враца приключи проект ''По пътя на промяната - училище в нова реалност''

Професионална техническа гимназия Н. Й. Вапцаров приключи проект „ПО ПЪТЯ НА ПРОМЯНАТА – УЧИЛИЩЕ В НОВА РЕАЛНОСТ“ и договор № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030636, . Проектът е  съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз , Ключова дейност 1  „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Мобилност на учители и друг училищен персонал“. По него 8- учители от училището участваха в четири структурирани курсове в различни градове на Европа като, Валенсия, Испания, Флоренция, Италия и  Ница, Франция.

Основни цели на проекта бяха:

Да се придобие практическо разбиране как смесеното обучение  и дигиталните технологии  стимулират ученето  и  развиват компетентности у учениците.

Да се придобият умения за прилагане  на социалните медии в класната стая за ефективното й управление чрез  иновативни  методологии, мотивация, стратегии за сътрудничество  и оценка.

Да се придобият знания и умения за иновативни методи като: "обърната класна стая", учене  чрез проекти, обучение чрез решаване на  проблеми и  казуси, обучение за развиване на креативност .

Едни от основните резултати, вследствие на участието в тези курсове, е подобрен капацитет за осъществяване на устойчиви промени в организацията на учебния процес и за развитие на образователни иновации. Тези промени  имат много измерения, но в случая се фокусирахме върху:

- нови възможности за развитие на смесени  форми на обучение;

- прилагане на  социални медии и развитие на иновативни практики в управлението на реална и дигитална класна стая;

- нови възможности за ефективно интегриране на  дигиталните технологиите в процеса на преподаване и учене;

Курсът „ИКТ в класната стая: иновативни инструменти за улесняване на ученето, сътрудничеството и творчеството на учениците“ се проведе в периода 19.09.2022  - 24.09.2022 във Валенсия, Испания. По време на курса участниците  участваха  в практически дейности, изследващи как да:

Прилагат модели, които подпомагат ефективното прилагане на ИКТ в класната стая;

Да създават и управляват учебно съдържание, като използват различни инструменти, уебсайтове и търсачки;

Да се научат да използват технологиите  в целия план на урока за ефикасно и ефективно преподаване.

Курсът „Обучение, базирано на проекти (PBL): Направете ученето на учениците реално и ефективно!“ се проведе в периода 16 януари -21 януари 2023г в гр. Флоренция, Италия.

По време на курса участниците откриха какво е PBL чрез различни вдъхновяващи примери: как вашите собствени теми от учебната програма могат да бъдат включени в PBL.

Научиха, кои инструменти са най-добри за нашите ученици, как ефективно да прилагат в самостоятелната работа, сътрудничество и повечето  умения за 21-ви век.

От  курса  разбраха  как PBL може да ви осигури страхотни решения за ползотворни учебни преживявания и  придобихме  увереност, и ентусиазъм за използване на възможностите, които този метод  предлага.

Запознаха се с практически стратегии и инструменти достъпни за нас, за да обучаваме   в  учениците компетенциите на 21 век.

Курсът „Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“ се проведе в периода 23-28 януари 2023г в гр. Ница, Франция.

След участието в курса, учителите  подобриха знанията си за стила на учене на учениците и способността им да проектират обучение по тях;

За разбиране на:

Техники за картографиране, визуално мислене, визуални стратегии за преподаване, креативно мислене;

Приемайте уроци по проектиране, като използвате иновативни методи;

Оценяване на сложни компетенции: учителско  партньорско и автоматично оценяване;

Научиха се да търсят, адаптират и манипулират визуални ресурси като начин за разработване на висок клас умения;

Да включват  ИКТ инструменти в образованието: викторини и игри, обърната класна стая, платформи за управление, онлайн портфолио.

Курсът: „Решения за управление на класната стая за учители: нови методологии, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за оценка.“

Участниците в курса  научиха повече за управлението на класната стая чрез размисъл, наблюдение на учителя и казуси, които насърчават дискусията и разрешаването на най-често срещаните проблеми в класната стая.

Чрез интерактивни и ангажиращи дейности участниците  се научиха как да повишат мотивацията, да установят правила в класната стая, да осигурят ясни инструкции, да наблюдават, да развият разбирателство, да включат работа по двойки и групова работа и да получат съвети за насърчаване на учениците да разсъждават върху собственото си поведение в класната стая.

След реализиране на мобилностите и участието в курсовете , участниците показаха наученото чрез реализиране  на 4 урока, като дейности по проекта, които представиха пред колегите си в ПТГ Н.Й. Вапцаров.

Урок: Видео, снимки и игри като инструмент в обучението. Бинарен урок по български език и чужд език по професията (английски език).Представен от Ирма Петрова/ учител по английски език/ и Косена Савова/ учител по БЕЛ/. Целите на урока бяха:

 • Споделяне на добри практики от обучителен курс, проведен във Валенсия, Испания на тема: „ИКТ в класната стая: иновативни инструменти за улесняване на ученето, сътрудничеството и творчеството на учениците“.
 • Свързване на специфичните знания по професионална подготовка, усвоени от учениците, с учебния материал по български език и чужд език по професията.
 • Използване на видеото като инструмент в обучението.
 • Използване на игрите в образователния процес.
 • Развиване на умението за работа в екип

Урок: Литературно състезание. Вид на урока: Бинарен урок по литература и програмиране. То бе представен от Петя Миронова / учител по програмиране/ и Катина Йотова/учител по БЕЛ/. Целите на урока бяха:

 • Споделяне на добри практики от обучителен курс „Обучение, базирано на проекти (PBL): Направете ученето на учениците реално и ефективно!“, проведен във Флоренция, Италия
 • Упражняване и затвърждаване на знания по теми от литературата за 11 и 12 класове и знания по програмиране, изучавани в различни предмети от професионалната подготовка на учениците.
 • прилагане на някои от основни принципи на проектно-базираното обучение – екипна работа, роли в създадените екипи, междупредметни връзки, учене чрез игра (състезание), задаване на реални проблемни ситуации, създаване на краен продукт.

Урок: Разширителни шини за PC.

Комбиниран урок за иновации и творческо преподаване. Той бе представен от инж. Мариета Цолева и инж. Силвия Стойнева учители в направление компютъра техника и технологии. Цели на урока:

 • Споделяне на добри практики от обучителен Ница, Франция на тема: „Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“.
 • Урокът цели да упражни и затвърди знания по темата за разширителни шини за PC усвоени по учебния предмет Компютърни архитектури, СПП чрез упражнения и практическо прилагане на знанията.
 • Друга цел на урока е да се интегрират основни принципи за насърчаване на самостоятелна работа, прилагане на творчество и иновативни практики в обучение – екипна работа, учене чрез игра (състезание), решаване на практически казуси.

„Урок без думи“. Алтернативни начини на общуване  и иновативни техники в  обучението. Урокът бе представен от Диана Конецовска и Силвия Атанасова, участници в курсът „ Решения за управление на класната стая за учители: нови методологии, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за оценка“. Урокът е вид провокация и начин за алтернативно общуване чрез невербален език, мимики и жестове. Заложени са ясни и точни правила за изпълнение на задачите и практическата работа

Цели на урока:

    1.Да се дефинират основните аспекти на личностната типология и темперамент.

 1. Да се определят особеностите на комуникацията между хората и изследват комуникативните умения чрез невербален език.
 2. Да се учат да разбират и приемат различията между хората, начините на поведение при зададени ясни инструкции.
 3. Да се изгради чувство на толерантност и приемственост в общуването.
 4. Да се създадат умения за вземане на решения и добра екипна работа.
 5. Прилагане на творчество и иновативни практики в обучение – екипна работа, учене чрез игра -състезание
 6. Решаване на практически казуси

След приключване на проекта участниците се чувстват спокойно, като смесват педагогиката лице в лице и тази от разстояние и дапреработят собствените си планове на уроци, обогатени с нови инструменти и стратегии, което ще повлияе положително на техния трудов опит и професионална ефективност. ИКТ могат да стимулират ученето на учениците и да ни помогнат да станем по-ефективни преподаватели. Новите поколения ученици имат на разположение огромно количество информация и възможности, а днешните учители могат да им помогнат и да ги насочат в положителната експлоатация на мрежата. Чрез интерактивни дейности ще могат да се насърчава учебна среда, ориентирана към учениците и ще може да се „говори” на същия език на новите поколения ученици и да се има по-ясно разбиране за техния свят, чрез засилване на ангажираността и подобряване на комуникацията между ученици и учители. Запознавайки се с общите теории за технологиите и социалните медии учителите ще знаят какво прави една класна стая да работи добре и какво е необходимо, за да се „обърнете“. Те също така ще могат да прилагат по-добре обучението с проекти и задачи и ще имат идеи за ефективно оценяване на ученето и участието на учениците. Управлявайки ефективно класната стая чрез установяване на правила с логически последици, ще могат да „обърнат“ собствените си класни стаи. Учителите ще прилагат практически решения, за насърчаване на учениците да решават проблеми, да участват в съвместни проекти, да формулират сложни въпроси, да дебатират, да обясняват и да размишляват по време на часа да бъдат креативни. Ще подпомагат учениците в справянето с предизвикателствата в ученето чрез работа и ще ги насочват как да използват положително технологиите в собствения си личен живот, за да разберат света и да изразят своите таланти. 

Резултатите от реализирането на  дейностите по проекта бяха представени на валоризационна конференция, в която участваха учители от ПТГ Н. Й. Вапцаров , родители на ученици от училището и колеги от други училища.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


2023-04-30 08:40:32