Доц.д-р Рени Христова-Коцева: Филиалът на ВТУ-Враца дава качествено образование и развива заложби!

Доц.д-р Рени Христова-Коцева: Филиалът на ВТУ-Враца дава качествено образование и развива заложби!

Визитка:

Доц. д-р Рени Христова-Коцева е директор на филиала на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ във Враца. Преподавател е в Педагогическия факултет на ВУЗ-а, катедра „Предучилищна педагогика”. Научните й интереси са в областта на предучилищното възпитание, ранното детско образование и творческото развитие на детето. Има административен опит като ръководител на катедра „Предучилищна педагогика” два мандата и също толкова като зам.-декан по научноизследователската дейност на Педагогическия факултет (2011-2019 г.).

 

През миналата година станахте директор на филиала на ВТУ във Враца, каква е равносметката и трудностите, които срещнахте начело на образователната институция?

 

Приех предложението да стана директор на филиала на ВТУ във Враца, защото като хоноруван преподавател познавам условията на работа във висшето училище. С щатния преподавателски състав работим в една и съща научна област - Педагогически науки, съвместно сме провеждали обучение на студентите, срещали сме се не само в работна среда във филиала, участвали сме в много научни форуми, където сме споделяли виждания за просперитета и по-доброто образование на младите хора. Предишният директор – проф. д-р Маринела Михова и зам.-директор – гл. ас. д-р Даринка Костадинова, са създали много добра атмосфера, в която всеки преподавател има академична свобода в преподавателската и научноизследователската дейност, във възможностите да мотивира студентите за научно познание и професионално развитие. Компетентна помощ и подкрепа студенти и преподаватели получават от сплотения и отговорен административен екип. А когато си наследил такива добри традиции, продължаваш да ги отстояваш и доразвиваш, за да продължи възходящото развитие на Филиала.

Трудностите, бих определила като възникващи въпроси, които решавам с помощта на ректора проф. д-р Христо Бонджолов и на Ректорското ръководство, както и със съдействието на областния управител Малина Николова и кмета на община Враца Калин Каменов. Използвам възможността да им благодаря за получената подкрепа.

 

Срещаме се в края на една по-особена учебна година, не само за учениците, но и за студентите, как преминаха месеците на дистанционно обучение и справиха ли се студенти и преподаватели?

 

  • Преди два месеца бяхме изправени пред предизвикателството да продължим учебния процес в електронна среда, различна от традиционната учебна среда. Със заповед на Ректора във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 16 март 2020 г. учебният процес премина от реално в електронно (с отдалечен достъп) обучение. Учебните занятия се провеждат чрез електронните средства за обучение в собствената на ВТУ информационна система „Е-преподавател”. Всеки преподавател от Филиал-Враца също има собствен профил, от който изпраща учебни ресурси на студентите. Достъпът на студентите до учебните ресурси се осъществява чрез изградената система „Е-студент. Информационната система предлага възможности за публикуване и дизайн на електронен учебен курс от преподавателя, който проектира задължителните елементи: учебни ресурси (в различен медиен формат) и учебни дейности (задания). Всички преподаватели от Филиал –Враца  вече са обезпечили водените от тях дисциплини с електронно учебно съдържание (текстови файлове, презентации, аудио и видео лекции) и са използвали възможностите за интерактивно взаимодействие (задания, дискусионни форуми, онлайн лекции във виртуални учебни зали). Всички наши студенти също имат достъп до Office 365. Качеството на образователния процес се поддържа чрез консултации между преподавателите и студените като се използват различни електронни средства, включително мобилни телефони и лични имейли. Вече са поставени задачите за предстоящите семестриални изпити, оформят се текущите оценки за летния семестър. Създадената организация за електронно обучение гарантира успешното приключване на летния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

 

Въпреки епидемичната обстановка готов ли е филиалът да посрещне още студенти наесен и какви ще са направленията, в които ще се обучават?

  • През настоящата учебна година разкрихме две нови специалности: Български език и информационни технологии и История и информационни технологии, а тази година обявяваме прием по още една нова специалност: География и информационни технологии. Новоприетите студентите в специалностите от направление 1.3. Педагогика на обучението по… ще бъдат освободени от семестриални такси за целия период на обучение. Тази година кандидат-студентската кампания протича по-различно от предходните. Кандидатстването и провеждането на кандидат-студентските изпити се извършва по електронен път. Вече се проведоха он-лайн кандидатски изпити с тест по български език и история на България, в които участваха и кандидати за специалностите във Филиал- Враца. Предстоящите кандидат-студентски изпити, също ще се провеждат електронно. Изпитът по говорни и комуникативни способности също се провежда в електронна виртуална стая. Кандидатите за Филиал-Враца се явяват на изпити чрез централната електронна система на ВТУ.

          И тази година чрез акцията „Рано рани” кандидат-студентите имат възможност да си запазят места за обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” – Филиал – Враца. Някои вече са го направили, а тези които все още не са,  нека да побързат, защото местата са ограничени. Срокът за кандидатстване е удължен от 15 юни до 3 юли. На 6 и 13 юни ще се проведат кандидат-студентски изпити по История на България (тест) – онлайн и Български език (тест) – онлайн.  Друг вариант за кандидатстване е чрез оценките от ДЗИ. От тази година и кандидатстването за магистърските ни програми ще протича онлайн.

 

В специалностите е застъпено и обучението по информационни технологии, можем ли да кажем че новозавършилите са готови за онлайн преподаватели?

 

  • Обучението на студентите в специалностите по информационни технологии изцяло се осъществява от преподаватели от Факултет математика и информатика на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, които поддържат високо качество на обучението и подготовката на младите специалисти. Смятам, че новозавършилите студенти притежават необходимите компетенции за работа по специалността и провеждане на онлайн-обучение.

 

Студентите се обучават в една модерна сграда, кои са новите специализирани кабинети и планирате ли още обновления?

 

  • Филиалът разполага с много добра материално-техническата база – семинарни зали, специализирани кабинети, библиотека с над 20 000 тома специализирана литература. Компютърното обучение на студентите се провежда в специализирани кабинети. Това са „Кабинет за електронно обучение” и новооткрития през ноември 2019 г., „Кабинет за компютърни обучения и практики”, оборудван със съвременна техника по съвместен проект между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и фирма „А дейта про” ООД. Създадени са условия, които дават възможност на студентите да придобият и усъвършенстват компетентности за работа с иновативни информационни технологии. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – филиал – Враца участва като партньор с Община Враца по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“. Надяваме се проектът да бъде одобрен, за да може да обновяваме още материалната ни база.

 

Как успявате да убедите младите да продължат висшето си образование тук във Враца и защо да изберат филиала на Великотърновския университет?

  • Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Филиал - Враца има традиции в обучението и подготовката на педагогически специалисти. Завършилите студенти намират професионална реализация, а директорите на детски градини, училища и социални институции дават висок атестат за тяхната теоретико-практическа подготовка и възможности за работа в реална среда. В създалата се извънредна ситуация преподавателите и студентите доказаха, че са подготвени и могат да работят и с информационните технологии и успешно да участват в образователния процес. Преподавателският състав на Филиал – Враца е ерудиран и високо квалифициран, мотивиран за работа с младите хора. Преподавателите имат амбицията за кариерно развитие и академично израстване. Тази учебна година съставът се увеличи с един асистент с научна степен „доктор” и двама новозащитили и придобили академичната длъжност „доцент”.

Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – филиал – Враца студентите получават не само качествено образование, но имат възможност да развиват творческите си заложби, да формират и усъвършенстват професионалните си умения чрез участия в проекти, студентски форуми, конференции. През учебната 2019/2020 г. се организираха много и разнообразни проекти: "Създаваме заедно"- съвместно с Младежки център; „Академия за млади предприемачи“, съвместно с Младежки център – Враца; „Заедно за всяко дете“ (Добри практики на взаимодействие с училище – родител - дете) съвместно с Младежки център – гр. Враца и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Враца; „Посланиците на Враца“, съвместно с Община Враца и други. Отбелязахме Деня на будителите с публична лекция на доц. Йорданка Манкова – фолклорист и етнограф. В навечерието на студентския празник се проведе среща – разговор с Калин Каменов – кмет на община Враца, с публична лекция на тема „Професионалната реализация на един млад човек във Враца днес“. През месец октомври тази година предстои Научно–практическа конференция “Наставничеството: класичност и модерност”, в която студенти и преподаватели ще представят доклади със съвместни изследвания.

          Уважаеми кандидат-студенти, изберете ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Филиал – Враца, защото тук ще получите високо качествено образование, ще придобиете знания и умения за избраната от Вас специалност, ще развиете научноизследователски интереси, необходими за вашата успешна професионална реализация!
2020-05-24 10:51:05