Община Борован мобилизира целия си ресурс в помощ на гражданите

Община Борован мобилизира целия си ресурс в помощ на гражданите

По случай празника на Борован разговаряме

с кмета на общината

инж. Десислава Тодорова


Г-жо Тодорова, предстои празникът на Борован. Как ще бъде отбелязан?

Празникът на Борован - 22 май е част от майските културни тържества. В тази извънредна ситуация програмата за тях не може да бъде изпълнена, с цел да се избегне струпването на много хора на едно място. Решението бе обсъдено на редовно заседание на Общински съвет Борован през април. Организирането на подобен тип мероприятия, в които вземат участие стотици хора, ще създаде предпоставка за повишено епидемиологично разпространение на коронавирус. Това е крайно безотговорно спрямо живота и здравето на жителите в общината.

Как се отрази наложеното извънредно положение в страната на общината?

За първи път в най- новата си история, България премина в режим на извънредно положение. Наложи се в мирно време да работим и реагираме, като във военно положение. В тази ситуация в община Борован мобилизирахме целия си капацитет, за да помогнем на нашите граждани. Поехме значителна част от отговорностите за ограничаване на заразата и минимизиране на негативния ефект от въведените ограничения. Огромен ресурс, както човешки, така и финансов, е мобилизиран на местно ниво за обезпечаване на уязвимите групи с най-неотложни грижи. Продукти и медикаменти за дезинфекция на обществени сгради и транспорт, за преструктуриране на редица общински дейности, така, че да не бъдат нарушавани основните права на гражданите и в същото време да бъде гарантирана  безопасността им, както и на работещите институции. Задачите, които продължават да поемат общините, значително надхвърлят възможностите на администрацията и планираните общински средства в бюджета. Солидарната подкрепа и разбирането на хората активира доброволци в помощ на допълнителните мерки на общинско ниво, но финансовият резерв в общината е на изчерпване. Събираемостта на местните данъци и такси и на административните услуги намалява, в сравнение с предходната година. Следователно, с така намалелите приходи, в следващите месеци на 2020 г., община Борован ще има финансови затруднения с разплащанията в местни дейности. Друго сериозно затруднение е задържане нивото на приходите и запазване на заетостта. Най-важното е да се осигури бюджетният баланс и гарантиране на договорените плащания. Принудени сме, в следствие на епидемичната обстановка, да направим непредвидени разходи относно изпълнение на противоепидемичните мерки  и дезинфекция на обществените пространства.

Като член на ръководството на НСОРБ какво ще искате от правителството?

Като член на ръководството на НСОРБ поисках от правителството: осигуряване на целево финансово подпомагане на общините във връзка с прилагане на противоепидемичните мерки на местно ниво; възможност за ползване на средствата, натрупани по нашите сметки в РИОСВ по чл. 64 от ЗУО до изтичане на извънредното положение /обстановка, така че да се осигури свеж финансов ресурс в общинския бюджет; снабдяване на общинските болници с респираторни апарати за обдишване, екипировка, дезинфектанти и маски.

Забелязва ли се ръст на безработицата?

Естествено, че има ръст на безработицата. При обявено извънредно положение, неработещ бизнес, общините се явяват основен работодател. Кандидатстваме по всички възможни мерки и програми, но не успяваме да осигурим заетост за цялото население.

Кои са най-честите трудности и проблеми, с които се сблъсквате като кмет?

Основната трудност и най-големият проблем са натрупаните от мандат 2007-2011 г. задължения към ФЕЕИ и Енемона, с които продължавам да се боря вече трети мандат. Единствената възможност, която остана пред мен, беше да оспорвам претенциите за вземане по договорите с оглед не постигане на гарантираните икономии. Ежедневно съм поставена пред това дали да продължавам да се боря или да допусна запориране на банковите сметки на общината и започване на принудително изпълнение върху малкото недвижимо имущество, което остана след извършените публични продажби от различни частни съдебни изпълнители, с което да рискувам и статута на общината, като такава. Следващата трудност, която срещам е липсата на възможности да се осигури трудова заетост на тази част от населението, която е нискоквалифицирана и е от уязвими групи.

Трудно или лесно се управлява малка община?

Всяка община в момент на криза се управлява трудно. Отговорностите пред един кмет на община, независимо дали е малка или голяма, са пряко свързани, както със самото управление на общината, така и с осигуряване на живота и здравето на населението. Малките общини са ограничени в кандидатстването си по различни програми и проекти, които се явяват един от малкото източници на финансиране.

По отношение на инфраструктурата какви са основните дейности, които предстоят?

 1. В изпълнение е проект за реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован, както и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет включваща следните участъци: ул. „Иван Вазов“ с. Борован, ул. „Г. Димитров“ с. Малорад, Улиците „Ерменко“, „Г. Димитров“ и „Иван Вазов“ с. Сираково, пътя от края на с. Добролево до началото на с. Сираково, улиците: „ Д. Илиев“, „М. Горки“, „Л. Петров“ и част от ул. „Иван Нивянин“- с. Нивянин. Той трябва да приключи до декември 2020 г.
 2. Основни ремонти на покривите на сградите на здравната служба и пощата в с. Нивянин, както и покрива на сграда - общинска собственост в с. Борован намираща се в централна градска част.
 3. Ремонт и рехабилитация на ул. „Веслец“ в село Борован.
 4. Направа на строително ремонтни работи на язовири в община Борован.
 5. Предстои започване на реконструкция на водоснабдителната мрежа в селата Добролево, Малорад, Нивянин и Сираково.
 6. Направа на разрушения тротоар пред тото пункта и възстановяване на решетките в централната част на село Борован.
 7. Автоспирка с. Добролево.
 8. Изграждане на система от видеонаблюдение - 38 бр. камери в петте населени места в община Борован.
 9. Направа и възстановяване на парапетите на мостовете на територията на община Борован - с. Добролево - 2 бр. и с. Борован - 6 бр.
 10. Ремонт и рехабилитация на улица „В. Левски“ в Борован по ПМС 348 / 2019 г.
 11. Направа на отоплителна инсталация в ЦДГ „Тошка Петрова“ - филиал с. Нивянин.
 12. Основен ремонт на санитарни възли и клуб на пенсионера в с. Малорад и в с. Добролево.
 13. Направа на спортна площадка в ОУ “Св. Кирил и Методий“ с. Малорад.

През 2020 година финансовият ресурс е осигурен. Превеждат се редовно субсидии за издръжката на селата.

Като кмет как работите с Общинския съвет?

Трите стълба на местното самоуправление са: Местната общност, Общински съвет и Кмет. Като кмет търся баланс, съвместно с общински съвет Борован, за да работим в полза на населението и за добруването на хората.

Стигало ли се е до ситуации, в които местният парламент да блокира Ваши предложения относно развитието на Борован и региона?

Спорове и дебати по конкретни мои предложения са възниквали, но винаги намирам начин те да бъдат решени, за просперитета и развитието на общината и региона.

Как оценявате работата си като кмет?

Оценка на моето управление не мога сама да направя. Оценка дават жителите на община Борован. Самият факт, че населението ми гласува за трети път доверие, само по себе си говори каква е оценката за моето управление.

 

Интервю на Иво ЙОРДАНОВ
2020-05-22 09:48:38