Набират кандидати за домашни помощници

Набират кандидати за домашни помощници

Община Вършец уведомява всички заинтересовани лица, че от 1 март стартира нова национална програма "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”.
По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване , които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Нуждаещите се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:
1. с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
2. на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
- са навършили 65-годишна възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Кандидатите за домашни помощници задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.

Потребителите на социалната услуга могат да подават заявление по образец в Деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец в срок до 28.02.2020 г.

Не е необходимо кандидатите за домашни помощници да подават документи в Общината, тъй като те ще бъдат насочени към Програмата като безработни лица от Бюрото по труда.

Евелина ГЕОРГИЕВА
2020-02-13 09:27:16