Училища с маломерни паралелки търсят допълнително финансиране

Училища с маломерни паралелки търсят допълнително финансиране

Две училища във Врачанско с маломерни паралелки търсят допълнително средства от Община Враца. Директорът на ПГ „Димитраки Хаджитошин“ е подал мотивирано искане, с приложено становище от РУО с молба да получат разрешение за сформиране на паралелки с брой ученици под минималния. Там през настоящата учебна година се обучават общо 68 ученици. Изчисленията показват, че за училището е необходима сума в размер на общо  3 798 лв.

 Проблем с липса на достатъчен брой деца има и в училището в Паволче. Нормативната уредба допуска изключения от минималния брой на учениците в паралелките в общообразователни, професионални и спортни училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10. Изключенията   се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, като тези средства трябва да са в размер не по-малко от 20 на сто. В ОУ „Христо Ботев”, с. Паволче общият брой ученици за учебната 2017/2018 година е 45. Там има недостиг от общо 25 ученици, с които да бъдат запълнени местата и паралелките, за да достигнат допустимия минимум. Необходимата сума, която искат да им бъде допълнително отпусната е в размер на 8 859 лв. Докладната е внесена от зам.-кмета Петя Долапчиева и темата ще бъде гласувана на предстоящата сесия на Общински съвет-Враца.
2017-10-30 09:50:37