Община Мездра получава финансиране за Общ устройствен план

Община Мездра получава финансиране за Общ устройствен план

Мездра е сред 44-те общини в България, които ще бъдат подпомогнати финансово от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) при изработване на проекти на Общи устройствени планове (ОУПО) през 2015 г. Общините, включени в поименния списък, са с потенциал за развитие на туризма и през м. г. са сключили споразумения с Министерство на инвестиционното проектиране, имат сключени договори за изработване на ОУПО или са в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Одобрените за финансиране местни администрации ще получат общо 5,3 млн. лв. Целевите средства, които ще бъдат отпуснати на Община Мездра от бюджета на МРРБ при сключване на споразумение, са 142 650 лв. 70% от тях (99 855 лв.) ще бъдат платени през т. г., а останалите 30% (42 795 лв.) - догодина. Другата община от област Враца, която ще вземе пари за изработване на проект за ОУПО, е Мизия - 98 400 лв.

„С Общия устройствен план се определя общата структура на територията - жилищни и производствено-складови територии, за озеленяване, спорт и развлечения, за обществено обслужване - въобще всички видове територии, които трябва да се устроят за бъдещото развитие на община Мездра, поясни Диана Павлова, началник на общинския отдел „Градоустройство, строителен контрол и обществени поръчки”. Наред с това, съгласно промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), след 1 януари 2016 г. липсата на ОУПО ще възпрепятства изработването на ПУП за един или за група поземлени имоти за земите, които се намират извън урбанизираните територии, извън случаите по чл. 109, ал. 3 от ЗУТ, което ще се отрази силно ограничаващо върху възможните инвестиционни намерения, насочени към териториите извън границата на ОУПО и ще създаде невъзможност за привличане на инвестиции.”

Понастоящем е в ход открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на проект на Общ устройствен план на община Мездра. Документи за участие са подали три столични фирми. Ценовите предложения (офертите) на кандидатите ще бъдат отворени на 5 май.

Мирослав Гетов


Коментари2015-04-28 12:50:18