–осен ƒобрев: »стината за свлачището в ќр€хово

–осен ƒобрев, истината за свлачището в ќр€хово

«а съжаление и преди 1000 години и днес все още сме безсилни† към гол€мата сила †на природата. — напредването на науката† гол€ма част от разрушителната й сила може да бъде овлад€вана, но има моменти, какъвто е наши€т в ќр€хово, когато всички инженери на света да вземеш нищо не може да се направи.

„есто в Ѕългари€ страдаме от †липса на стратеги€ и системен подход при решаването на такива важни проблеми, като свлачищата. ќт дълги години единствената служба, ко€то изследва и следи състо€нието на свлачищата е Д√еозащитаФ, но нейните функции спират до там, че да констатират и локализират размера и интензивността на дадено свлачище.

» какво от това, ако нищо като укрепителни действи€ не последва. —таваме свидетели на една статистика и в крайна сметка, когато нещата изл€зат извън контрол си ДскубемФ косите.

ѕосто€нните† промени в държавното управление, краткосрочните експерименти и посто€нното текучество на кадри ни прави още по-безсилни.

Ќ€ма приемственост на основните проблеми на обществото. “ова води до тежки, често фатални забав€ни€ на вече започнати проекти и до постав€не под въпрос т€хната ефективност и добро изпълнение.

“ипичен пример в това отношение е свлачището в ќр€хово. –азглеждайки всички анализи, ц€лата хронологи€ на проблема назад, става €сно, че за града с днешните му жители и това което помн€т, това е втори свлачищен катаклизъм. ѕри първи€, през седемдесетте години на 20 век, е обезлюден квартал Д√раф »гнатиевФ Ц бившата турска махала.†† ѕрез м. май 2003 г. вследствие проливен дъжд в ќбщина ќр€хово постъпват първите съобщени€ за забел€зани деформации в двора на семейство √ълобови на ул. ДЌикола ќбретеновФ в гр.ќр€хово. ѕрез годините от 2003 г. до днес, Д√еозащита ѕлевенФ, гр.ѕлевен регистрира активни свлачища, с общо име добило гражданственост Д—влачище »зтокФ, което е сбор от† свлачища с є 06.5402.02.от 08 до 23 и с обхват 90 ха.

¬ обхвата на регистрираните свлачища попадат† обекти от регионално, общинско и местно значение: път от републиканска пътна мрежа єVRC ≤≤-11 ¬идин-Ќикопол, мрежи на техническата инфраструктура - улици с настилки и проводи на ел и ¬и  мрежи,† жилищен сграден фонд, обществени сгради и сгради на стопански обекти Ц ферибот, почивна станци€, старите казарми, бивше ƒѕ ДћадараФ, действащ завод Д’идкомФјƒ, принудително изведен от експлоатаци€ Ќапорен водоем Д—редна зонаФ.

ѕървите действи€ по укрепването на свлачищата са разрешени и започват през 2005 г., като аварийно възстановителни дейности за възстанов€ване прекъснат отток на подземни води от система от† дренажни шахти разположени южно от ул. Д9 ноемвриФ, изградени през 1956 г. ќттокът е възстановен посредством два хоризонтални сондажа с начало двора на бившето Д“опливоФ и насочени към съществуващи шахти в дворовете на ¬асил “райков и ≈рдуан  араалиев. «аустването е в градската канализаци€. ¬ъзстанов€ването на оттичането на старата система е финансирано от общината. ћеждувременно ћ––Ѕ са избрали изпълнител за аварийното строителство Ц фирма Д—таниловФ ≈ќќƒ гр.—офи€, които изграждат:

- дълбока шахта є1 в двора на бившето Д“опливоФ. Ўахтата е събирателна за дренажни води от 5 лъча хоризонтални сондажи с дренажни тръби, а събраните води са отведени в ревизионна шахта от градската канализаци€, наход€ща се на ул.Ф оста ЋулчевФ.

- 13 бр. сондажни водопониз€ващи кладенци с дълбочина по 25 м., всеки оборудван с помпа и ел. табло и изградена за обслужването им канализаци€ за заустване на изпомпваните води.

ѕърви авариен етап е въведен на 28.01.2008 г. ѕроектите за строителството му са създавани едновременно със строежа.

ћеждувременно †общинска администраци€ е предприела необходимите действи€, гражданите да бъдат обезщетени за заеманите от съоръжени€та части от имотите им, за което в бюджета на проекта са предвидени и целево преведени на общината 100 х.лв.

ѕрез 2008 г.започва строителството на ≤≤ етап от строежа. —троител е Д√азстроймонтажФ јƒ гр.—офи€. ѕредвидените за изпълнение подобекти са: 4бр. пилотно укрепителни конструкции, 4 бр. дренажни ребра, 4 бр. дълбоки шахти, отводнителна канавка по дере «елена бара. —троителството протича мудно, като силите на строител€ не са насочени към завършване и въвеждане на всеки от подобектите, а към успоредното им строителство. ≈дновременно с това възникват проблеми с финансирането на обекта, и с по€вата на нови свлачищни процеси в съседство, от изток на укрепваната територи€. ‘инансирането на укрепителните меропри€ти€ е спр€но на 24.08.2009 г. поради липса на финансови средства.  ъм 01.03.2010 г. строителството все още не е започнало, за разлика от работещите свлачищни процеси.

–езултатите от наблюдени€та на Д√еозащитаФ, придружени от притеснителен картен материал за годишно движение на земните маси до300 см., наложиха ћ––Ѕ да възложи ново инженерно геоложко проучване, състо€що се от геоложки профил от н€колко сондажа от водоем Д—реднаФ зона до брега на р.ƒунав. «аключени€та са че хлъзгателната повърхност е с дълбочина 100 м., което постав€ под въпрос ефекта от изпълнените укрепителни съоръжени€ в източната зона.

» до ден днешен работата по проекта не е завършена до край. » до ден днешен вложените милиони левове не дават почти никакъв ефект. » до ден днешен се руши имуществото на хората, градено с много труд и през годините.

—амо, че както виждате, несвършената работа е от фирмата изпълнител и посто€нно смен€щите се† институции, а страданието† е за хората.

» аз като кмет се опитвам да влагам ц€лата си лична енерги€ в това да бъда полезен, да помогна в този нелек процес. «а съжаление† длъжността ми е твърде малка, за да си въобраз€вам, че мога да реша всичко с магическа пръчка. Ќе ме успоко€ва факта, че над 1000 свлачища в ц€ла Ѕългари€ всеки ден тотално и завинаги промен€т† живота на хората.„уждото страдание не ме успоко€ва. јз искам в ќр€хово проблемът да се реши. ƒавам си сметка, че това ще е много трудно, но аз и екипа ми не спираме да полагаме усили€.

¬с€ко свлачище има номер и въпреки, че на нас ни се струва, че е едно, всъщност не е така. —влачищата в ќр€хово са със свои уникални номера от 08 до 23.

«а съжаление свлачище номер †VRC†31.54020.02.23 / при —Ѕј/ е най-интензивното и невъзможно за укрепване. —поред всички специалисти свлачищата с дълбочина до около 30 метра са възможни за овлад€ване. »нформаци€та, ко€то имаме за свлачището при —Ѕј е за дълбочина над 100 метра.

Ќ€ма научно и практическо решение за такъв гол€м проблем. “ук силата на природата взема връх над инженерните и строителни възможности.

–елефът в града е такъв, какъвто е изграждан през хил€дите години на неговото съществуване и такива процеси е имало и ще има.

ћалкото успокоение е, че те са само в източната част на вековни€ град.

¬ момента в общината н€ма никакви данни за проблеми извън обхвата на действащите свлачища. ÷ентралната и всички останали негови части / без квартал »зток/ н€ма поводи за каквото и да било притеснение по отношение на свлачищни процеси. “ака или иначе провалени€т от минали€ мандат воден цикъл на града си остава най-големи€т ни проблем. ѕрав€ всичко възможно при първа възможност, когато† ќѕ Дќколна средаФ† бъде отворена, общината да защити проект за нова канализаци€ и след това улиците да бъдат асфалтирани изц€ло.“ова е големи€т ни и решим проблем. “ова, което не ми дава мира и е основен акцент в работата ми е реалната опасност да не бъде прекъснато електрозахранването в двата завода, които са след свлачището. Ќе искам да си представ€, че хората биха останали без работа, затова ежедневно работим заедно с електроразпределителното дружество за осигур€ване на алтернативно трасе и недопускане на кризисна ситуаци€ в заводите. «а мо€ радост не съм сам в усили€та си. »мам страхотен екип, на който благодар€. ѕомощ получавам и от –егионални€ министър† Ћил€на ѕавлова, от областни€ управител ћалина Ќиколова и депутатите ѕет€ јврамова и  расен  ръстев.

ўо се отнас€ до хората от село Ћесковец, на които се налага да заобикал€т 30 километра, за да се приберат† вкъщи, ще кажа , че се работи по проектиране и† изграждане на нов път към селото. “ова е труден и скъп процес и н€ма да стане лесно. Ќо след като сме† се захванали, уверен съм ще го решим.

“ози път е много опасен вече. ¬ продължение на две седмици направихме така, че да бъде проходим въпреки опасностите. —ега вече това е невъзможно!

ќще преди месец със сво€ заповед измених маршрута на ученически€ автобус с цел недопускане на н€ко€ трагеди€ с децата ни. «а съжаление и нормалната автобусна лини€ вече не може да изпълн€ва разписанието си, но се над€вам комиси€та по транспорт в ќб— да предложи подход€що решение на този социален проблем.

Ќа хората,† на които се налага да се евакуират от жилищата си предложих да не плащат наем в общежитието, което е единствената общинска собственост, ко€то може да приюти пострадали.

«а мое съжаление от толкова продажби на общинско имущество през годините е останало само това и само това мога да предложа.

» там общината има проект за саниране на сградата и се над€вам скоро да изглежда по коренно различен начин. ўо се отнас€ до посто€нните ми критикари ще кажа следното: Д Ѕезделието поражда скуката, а т€ е майка на всички злини.Ф “ова е една поговорка , ко€то често чувах когато б€х малък. “огава не си давах сметка колко е в€рна.  ато започнеш от всички бивши морски де€тели като капитани и пирати и минеш през разни компютърни† специалисти† и незадоволени старчета,† общото между т€х е †безделието. “ова са хора без работа. Ќ€ма какво да прав€т и пишат глупости. “ова е толкова просто, почти като ситуаци€та около т€х. » въпреки всичко аз им жела€ успех в намирането на работа. —амо след н€колко месеца ще могат да кандидатстват за мо€та! / “ук кметът се усмихва/

Ќа всички основателно разтревожени, разумни хора казвам Ц ‘ейсбук е† социална мрежа с лични профили, лично пространство. ≈динствено сайтът на общината, вестник Дќр€ховска трибунаФ, лични€т разговор с мен и специалисти са официални€т източник на точна информаци€. ќстаналото е спекула с тревогата, шега с природното бедствие, а в труден момент като този и един враг е много и сто при€тели са малко!

¬ заключение искам да успоко€ населението на града Ц свлачища е имало и най-веро€тно ще има, градът е жив и пред него има добри дни!

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

— уважение :

–осен ƒобрев


 оментари2015-03-23 09:21:20