Приключи изграждането на пречиствателната станция в Мездра

Приключи изграждането на пречиствателната станция в Мездра

Приключиха строително-монтажните работи по изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчните води (ПСОВ) - Мездра. Това стана по проект, финансиран със средства от Европейския съюз, държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Мездра. Инвестицията е на обща стойност над 20,3 млн. лв.

По проекта са изпълнени и въведени в експлоатация четири подобекта: изграждане на вътрешна канализационна мрежа с обща дължина 3252 м в квартал „Лещака” и в района около корекцията на река Боденска бара, изграждане на външно ел. захранване и на трафопост, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в централната градска част. Вече са внесени документите в ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия, която предстои да издаде разрешение за ползване на останалата част - ПСОВ-Мездра с довеждащата инфраструктура. Понастоящем се извършват технически изпитания за доказване на параметрите на пречиствателната станция. Всички дейности по проекта трябва да приключат до края на т. г.

„Освен обичайните предизвикателства, съпътстващи строителния процес, при изпълнението на този проект бяхме изправени пред още няколко големи предизвикателства - каза на пресконференцията по повод завършването на СМР в.и.д. кмет на община Мездра инж. Николинка Кътовска – а именно: спирането за известно време на финансирането по ОП „Околна среда” и на кредитирането от фонд ФЛАГ, както и неблагоприятните климатични условия, които няколко пъти доведоха до наводняване на строителната площадка”.

Пречиствателната станция е изградена на левия бряг на река Искър в местността „Зад могилата” в землището на с. Брусен и е с проектен капацитет 15 984 еквивалент жители. Нейното обслужване ще се извършва от 7 оператори и лаборанти. Персоналът ще бъдат подбран измежду 26 души, преминали успешно курс на обучение.


Коментари2015-03-18 15:44:42