Община Мездра отчете над 14 млн. лв. приходи за 2014 г.

Обсъдиха публично бюджета на община Мездра за 2014 г.

 Общото изпълнение на приходната част в Бюджет 2014 е в размер на 14 746 374 лв., при уточнен гоишен план от 18 343 818 лв. - стана ясно на публичното обсъждане на изпълнението на финансовата рамка на община Мездра за м. г. В сравнение с 2013 г. общинските приходи са се увеличили с над 3 200 000 лв. Повишаването на собствените приходи е една от положителните тенденции, които се наблюдават през последните три години, заяви председателят на Общинския съвет Делян Дамяновски. Това е пряк резултат от активните мерки, прилагани от ОбА за по-добра събираемост на местните данъци и такси, при непроменени като цяло данъчни ставки. Като неблагоприятна тенденция инж. Дамяновски изтъкна просрочените задължения за местни дейности, които в края на отчетната година възлизат на 983 685 лв. Близо половината от тях - 478 хил. лв., са натрупани в ОбА, 363 хил. лв. са задълженията на ОбП „Чистота”, 118 хил. лв. за дофинансиране на детските градини и 25 хил. лв. в социалната сфера.

Отчетено бе, че през 2014 г. Община Мездра е продължила да работи  активно по европейски проекти. Става дума за изпълнението на 10 проекта по ОП „Околна среда”, „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси”, по които е получено финансиране на обща стойност приблизително 13 млн. лв. Стартирал е още един проект - по Програма „Деца и младежи в риск”, финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В областта на инвестиционната политика през м. г. са изпълнени 4 проекта за подобряване на жизнената среда, ремонтирани са 27 улици в гр. Мездра и в селата от общината и 9 отсечки от общинската пътна мрежа, изградени са 3 спортни площадки и е започнало доизграждането на Многофункционалната спортна зала - всичко на обща стойност над 6 000 000 лв.

„Отчетът на Бюджет 2014 дава ясна представа, че в условията на продължаваща финансово-икономическа нестабилност и на строги бюджетни ограничения, Община Мездра не допусна отстъпление от поетите ангажименти и изпълнението на поставените цели, подчерта по време на публичното обсъждане вр. и. д. кмет инж. Николинка Кътовска. Осигурено е устойчиво развитие на всички сфери, няма закрити бюджетни звена, запазено е качеството и броят на публичните услуги и е осигурен необходимият финансов ресурс за обезпечаване на текущите плащания по спечелените проекти по оперативни програми на ЕС”.

 

 

 

 

 

 

 
2015-03-12 10:47:07