Заседание на комисията за борба с противообществените прояви в Криводол

Заседание на комисията за борба с противообществените прояви  в Криводол

Заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се проведе днес в Криводол. Гости на заседанието бяха Петър Данчев- кмет на Община Криводол и Петър Комитски – председател на Общинския съвет.

Заседанието откри секретарят на комисията Маргарита Петрова. Тя запозна присъстващите членове с отчета на МКБППМН за 2014 година. В него подробно и ясно е описана дейността на комисията през изминалата година.Отчетени бяха положителните резултати от превантивната дейност на комисията, която включва спортни състезания, беседи, лекции, конкурси за рисунки. Цялостната социално-превантивна и корекционно-възпитателна дейност се осъществява при постоянно взаимодействие с учебните заведения, местното читалище, Участък Полиция – Криводол, Детска педагогическа стая – Враца, отдел „Закрила на детето“, родители.

Съгласно предварително обявения дневен ред, Комисията обсъди и прие план за работата си през настоящата 2015 г. Основна цел в дейността на Местната комисия ще бъде постигане на трайни резултати в превенцията на детската престъпност.


Коментари2015-01-23 14:15:30