Водният цикъл на Бяла Слатина - най-добре реализираният проект в областта

Водният цикъл на Бяла Слатина - най-добре реализираният проект в областта

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” е най-добре реализираният проект в Област Враца”, заяви Ангел Престойски, управител на „ВиК” ООД, гр. Враца, на проведената на 21 януари заключителна пресконференция.

„Този проект промени облика на града”, каза кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков. Той подчерта, че това е най-мащабният проект, реализиран от Общината и благодари на гражданите и посетителите на Бяла Слатина за търпението и разбирането, с което подхождаха по време на строително-монтажните дейности. „За да бъде успешен един проект, той трябва да бъде обърнат към хората в града”, добави инж. Цветков. Изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води в Бяла Слатина осигурява пълно биологично пречистване на отпадъчните води, а изграденият колектор осигурява довеждането им до пречиствателната станция.

„Изпълнението на този мащабен проект е един голям успех за Община Бяла Слатина, която показа, че има капацитет да управлява и коректно да усвоява европейски средства”, подчерта инж. Цветелин Захариев, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми към МОСВ.

Ръководителят на проекта, инж. Христофор Кьосовски обобщи постигнатите резултати от изпълнението на проекта - приключени са всички дейности по реконструкция и подмяна на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина, възстановена е пътната настилка на 21 улици в града и настилката на централния градски площад пред шадравана, изградена е Пречиствателната станция за отпадъчни води, включително отвеждащия колектор, изградена е довеждащата инфраструктура до ПСОВ (довеждащ път, довеждащ електропровод и водопровод и довеждащ колектор), доставени и монтирани са машините и съоръженията за Пречиствателната станция.

Проектът е на общастойност 22 749 879,78 лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.Той стартира през юни 2012 г. и приключва през март 2015 г. Асоцииран партньор на Община Бяла Слатина е „ВиК“ ООД, гр. Враца. Реализацията на проекта е продължение на водената от Община Бяла Слатина политика на дългосрочно планиране. Успешното изпълнение на дейностите ще доведе до осигуряване на екологосъобразно пречистване на битовите отпадъчни води и ще подобри жизнената среда и здравето на населението. Това ще подпомогне осигуряването на устойчива околна среда и ще създаде сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие на местната икономика.

   2015-01-22 14:28:17