Oбщина Мездра прие делегация от Косово

Oбщина Мездра прие делегация от Косово

Представители на местната власт от Република Косово посетиха гр. Мездра в рамките на обучителен проект, финансиран по линия на HELVETAS Swiss Intercooperation - Kosovo. Делегацията включва 20 председатели на общински съвети и кметове на общини от 11 общини в младата балканска държава - Гниляне, Витина, Косовска Каменица, Клокот, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Елезки хан, Качаник, Ново бърдо и Щръбе. Те гостуват у нас със съдействието на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

Председателите на местни парламенти и кметовете от двете етнически общности в Косово - албанската и сръбската, водени от Мерита Берилева, старши програмен директор на неправителствената организация за децентрализация и общинска подкрепа DEMOS, бяха приветствани с „Добре дошли!” от председателя на Общинския съвет Делян Дамяновски и от кмета на общината Иван Аспарухов. Дамяновски направи изложение на тема: „Практически аспекти на взаимодействието между Общинския съвет и Общинската администрация. Ролята на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Обучение на общински съветници.”, а Аспарухов говори за спецификата на кметската институция, дейността на Комитета на регионите и особеностите на местното самоуправление във водещи европейски стани.

Преди да гостуват в Мездра представителите на локалните власти от Косово се срещнаха в София с представители на Столичния общински съвет и община и се запознаха с българския опит в областта на местното самоуправление от презентациите на Алеко Джилджов, държавен експерт в Администрацията на Министерския съвет, проф. Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ „ Св. Климент Охридски” и Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). По време на 5-дневното си посещение у нас те ще посетят също общините Троян, Трявна и Стара Загора.


Коментари2014-11-19 17:08:56