Община Мездра продължава изпълнението на два социални проекта

Община Мездра продължава изпълнението на два социални проекта

От 1 февруари догодина ще започне предоставянето на социални услуги в новоизградените три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище по проекта „Моят дом в Мездра”, който се реализира от Община Мездра по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

В момента текат конкурси за подбор на персонал и на лица за подкрепящи дейности. Документи за участие в конкурса за персонал подадоха 103-ма, а в този за подкрепящите дейности - 167 души, уточни ръководителят на проекта Елена Нанова. Вече завършиха първите два етапа от конкурсите: подбор по документи и събеседване (интервю) с допуснатите кандидати. Предстои комисията да приключи с оценяването и да обяви одобрените кандидати.

По проекта ще бъдат назначени 60 човека. 37 от тях ще работят като персонал в ЦНСТ-та и Защитеното жилище: детегледачи, медицински сестри, възпитатели, социални работници, трудотерапевти и арт терапевт, психолог, фелдшер и др., а останалите 23-ма ще заемат длъжности в подкрепящите дейности - детегледачи, хигиенисти, социални консултанти, лекари педиатри, рехабилитатори, педагози, огняри, касиери и т. н. Персоналът и лицата за подкрепящите дейности ще бъдат назначени от 1 декември, след което ще преминат обучение за предоставяне на новите социални услуги. През периода декември-януари ще се проведат опознавателни срещи между персонала и ползвателите на услугите.

В трите ЦНСТ-та се предвижда да бъдат настанени 28 деца и младежи с увреждания - 24 от ДДМУИ „Вяра, Надежда и Любов“ и 4 от общността при спешна нужда (в центровете над Болницата и при ПГ „Ал. Константинов”) и 8 деца и младежи без увреждания от специализирани институции (в ЦНСТ-то в двора на СОУ „Ив. Вазов”), а в Защитеното жилище - 8 младежи с увреждания, напускащи Социалния дом.

Междувременно продължава изпълнението на проекта „Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, който се реализира по Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. По него от 1 септември бяха наети двама ромски медиатори за работа с деца в неравностойно положение на възраст от 3 до 6 години. Предстои обучение на 15 педагогически специалисти в целевите детски градини. Одобрен е графикът за обществените поръчки за доставка на оборудване и обзавеждане и за осъществяване на дейностите по проекта.

 

 

 

 
2014-11-11 09:44:07