Приключи проект „Обичам природата - и аз участвам!”

Приключи проект „Обичам природата - и аз участвам!”

Педагогическият екип ОДЗ №1 „Мир” - Мездра работи по образователната Програма „Неогея”, която е насочена към екологосъобразното поведение на 3-7-годишното дете, социализиращо се в условията на детската градина. Една от най-важните задачи, която сме си поставили, е опазването на околната среда, защото природата вълнува детето и то има потребност от опознаване, разбиране и опазване на нейните богатства.

Този бе водещият мотив, който ни провокира, да кандидатстваме с Проект „Обичам природата - и аз участвам!” в едноименния конкурс от Националната кампания „За чиста околна среда - 2014 г.”, организиран от МОСВ и ПУДОС. Нашият проект бе един от 147-те одобрени проекти за финансиране (от постъпилите 838), разработени от детски градини в цялата страна. Неговият бюджет е 4893 лв., а периодът за изпълнение - 27.06 -30.11.2014 г.

За успешното реализиране на проекта си поставихме следните цели: Повишаване на екологичната култура и положително отношение към природата; Осигуряване на място за игра, обучение и отдих за родители- учители -деца. Те бяха съобразени със Стратегията за развитие на екологично възпитание и отговорности у подрастващите в насока опазване на природните ресурси чрез планираните задачи:  Развиване представите на детето за екологосъобразно поведение;  Изграждане на компетентности за взаимодействието му с природата; Провокиране неговия познавателен интерес за опознаване, разбиране и опазване на околната среда;  Ангажиране и съпричастност на родители и общественост за формиране на екологична култура у подрастващите.

В резултат на извършените дейности една част от двора на детската градина придоби напълно нов облик, който изненада приятно всички - деца, родители и гости, в деня на представянето на проекта. Те бяха реализирани благодарение на съвместната работа на екипа на ОДЗ 1 и отзивчивостта на родители и институции. Убедени сме, че изпълнението на проекта ще остави дълбоки следи у деца, родители и общественост и те заедно ще поддържат еко кътовете и опитното поле в двора на градината. Ще се изгради трайна екологичната отговорност за чиста околна среда, ще се повиши екологичната култура в сферата на опазване на природната среда в образователния и възпитателен процес. Ще се провеждат тематични ситуации, свързани с природата в обособените еко кътове.

Зоя ЦВЕТКОВА, директор на ОДЗ №1 „Мир” –  Мездра


Коментари2014-11-05 13:48:19