ќбсъдиха »нтегрирани€ план за градско възстанов€ване и развитие на ћездра за периода 2014 - 2020 г.

ќбсъдиха »нтегрирани€ план за градско възстанов€ване и развитие на ћездра за периода 2014 - 2020 г.


50 инвестиционни проекта с обща индикативна стойност 55,5 млн. лв. са заложени за реализиране в »нтегриран план за градско възстанов€ване и развитие на ћездра (»ѕ√¬–), стана €сно на общественото обсъждане на стратегическата рамка и на списъка с проекти, включени в плана. ¬изи€та за развитие на гр. ћездра през следващите 7 години е формулирана така: „ѕрез програмни€ период 2014 - 2020 г. гр. ћездра ще засилва своето локално и регионално значение като интензивно развиващ се опорен център на икономическото пространство на —еверозападни€ район и област ¬раца на основата на интегрирана целенасочена политика за ефективна капитализаци€ на местните ресурси, потенциали и сравнителни предимства, като същевременно ще се залага на устойчиво подобр€ване на услови€та за живот на местната общност.”

ѕроектите, които се предвижда да се реализират, са обособени в 9 групи. — най-гол€м общ бюджет - 22,5 млн. лв. (41%), са 19 проекта от √радска среда. —ред т€х са направа на мостове и реконструкци€ на кръстовище на ул. „Ѕотев” и „—тамболийски”; основен ремонт и преасфалтиране на 25 градски улици; подобр€ване на енергийната ефективност на уличното осветление (соларно осветление); внедр€ване на система за видеонаблюдение; довършване на але€та на „—тамболийски” (вкл. на две открити фитнес площадки и доставка на парково оборудване); ц€лостна рехабилитаци€ на инфраструктурата, направа на паркинг, енергийно ефективно осветление, открити фитнес съоръжени€ и лекоатлетическо трасе за крос в градски€ парк; изграждане на крайречен парк; ремонт, изграждане и рехабилитаци€ на 7 детски и спортни площадки; благоустро€ване на вътрешно квартални и междублокови пространства; изграждане и реконструкци€ на 3 паркинга; рехабилитаци€ на улична мрежа и благоустро€ване на зелени площи в северна, източната и западната индустриални зони.

Ќа второ м€сто по относителен д€л са проектите, насочени към подобр€ване на образователната инфраструктура. —тава дума за 10 проекта с общ бюджет 8,6 млн. лв. (15%), които се планира да бъдат изпълнени в градските детски градини и училища. ¬ т. ч. са откриване на ÷ентър за иновации в предучилищното образование в ќƒ« 2; ремонт, оборудване и обзавеждане на ќ” „ ирил и ћетодий”, ќ” „’р. Ѕотев”, —ќ” „»в. ¬азов”, ѕ√ „јл.  онстантинов” и изграждане на ”чебен център за професионална квалификаци€ в ѕ√ по ћ——.

“рети по бюджет - 7.2 млн. лв. (13%), са проектите от спортната инфраструктура: постро€ване на покрит плувен басейн, на трети тренировъчен терен с лекоатлетическа писта на ст. „Ћокомотив”, на вертикална планировка, свързваща инфраструктура и оборудване на ћногофункционалната спортна зала. ѕо около 4 млн. лв. (7%) са планирани за подобр€ване на социалната инфраструктура и на енергийната ефективност. ѕървата група проекти включва ремонт на ƒетска млечна кухн€, изграждане на ƒневен център и седмична грижа за деца с увреждани€; преустройство на съществуващи сгради в социални жилища, а втората - проекти за енергийна ефективност на сградата на ќбј и на общинско общежитие, за преустройство на партерни€ етаж на —ъвета (бивши€ —некбар) в –итуална и изложбена зала, за реконструкци€ и преустройство на сградите на јвтогарата и на ‘илмова база, за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради.

«а развитието на регионални€ туризъм са заложени към 3 млн. лв. (6%): изграждане на туристически и информационен център „Ѕългарски —еверозапад” и на административна сграда в јрхеологически комплекс „ алето”, както и експониране и консервиране на новите разкопки; за подобр€ване на културната инфраструктура - малко над 2 млн. лв, (4%): ремонт и реконструкци€ на Ќ„ „ѕросвета 1925”, ƒетски€ комплекс и преместване на √радската художествена галери€ на II етаж в сградата на киното, а за здравната инфраструктура - 2,7 млн. лв. (5%): ремонт и саниране на ћЅјЋ - Mездра, изграждане на хоспис в старото общежитие на ”“–-то.

Ќай-малък - около 1.3 млн. лв. (2%), е относителни€ д€л на средствата, предвидени за подобр€ване и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с бизнеса(икономическо развитие): реконструкци€ на общински€ пазар (вкл. направа на покрив) и ремонт на Ѕизнес инкубатора.

ќбщи€т бюджет на »ѕ√¬– е 55 460 000 лв. ќсновен източник на финансиране на плана ще бъдат новите оперативни програми на ≈—, предимно ќѕ „–егиони в растеж”, откъдето се очаква да бъдат привлечени около 34 млн. лв. —обствените средства на ќбщина ћездра за съфинансиране възлизат на 10,4 млн. лв., а тези от републикански€ бюджет - 5,9 млн. лв. ѕланираните частни инвестиции са 4,8 млн. лв.и от други източници - 420 000 лв.

»нтегрирани€т план за градско възстанов€ване и развитие на гр. ћездра предстои да бъде внесен за разглеждане в ќбщински€ съвет, след което тр€бва да бъде одобрен и от ћинистерство на регионалното развитие като ”правл€ващ орган на ќѕ „–егионално развитие”.

ћирослав √етов

 
2014-09-19 11:40:40