Заместник-министър Владимир Дончев откри Пречиствателната станция на Бяла Слатина

Заместник-министър Владимир Дончев откри Пречиствателната станция на Бяла Слатина

Тя е част от дейностите по проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”

 

Заместник-министърът на околната среда и водите Владимир Дончев, кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветкови управителят на "ВиК” ЕООД, гр. Враца Ангел Престойски откриха Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Бяла Слатина.

"Чистата питейна вода на Земята става все по-малко и все по-ценна, а от всички нас зависи тя да не изчезне съвсем. Пречистването на отпадъчните води е от огромно значение. Човечеството отдавна е осъзнало необходимостта от това да пречиства водата, която използва. За тази цел навсякъде по света се строят пречиствателни станции и се влагат огромни средства за опазване на природата и недопускане замърсяването на водните източници.” С тези думи кметът на Община Бяла Слатина инж. Цветков откри официалната церемония по рязането на лентата.

Заместник-министър Владимир Дончев подчерта, че "освен местно значение, реализацията на проекта има и национално значение, имайки предвид, че ще се намали товарът на замърсители на р. Скът, р. Огоста, а оттам и на р. Дунав, към която имаме международни ангажименти”. Г-н Дончев изрази своята благодарност към населението на гр. Бяла Слатина, което прояви необходимата търпимост в процеса на строителните дейности.

Изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води в Бяла Слатина осигурява пълно биологично пречистване на отпадъчните води, а изграденият колектор осигурява довеждането им до пречиствателната станция.

Към настоящия момент са приключени дейностите по реконструкция и подмяна на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина, възстановена е пътната настилка на 21 улици в града и настилката на централния градски площад пред шадравана, изградена е Пречиствателната станция за отпадъчни води, включително отвеждащия колектор, изградена е довеждащата инфраструктура до ПСОВ (довеждащ път и довеждащ електропровод), доставени и монтирани са машините и съоръженията за Пречиствателната станция.

Проектът е на обща стойност 22 848 633 лв. и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.Той стартира през юни 2012 г. и трябва да приключи през март 2015 г. Асоцииран партньор на Община Бяла Слатина е "ВиК" ЕООД, гр. Враца. Реализацията на проекта е продължение на водената от Община Бяла Слатина политика на дългосрочно планиране. Успешното изпълнение на дейностите ще доведе до осигуряване на екологосъобразно пречистване на битовите отпадъчни води и ще подобри жизнената среда и здравето на населението. Това ще подпомогне осигуряването на устойчива околна среда и ще създаде сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие на местната икономика.


1
2
3
4
5

Коментари2014-09-13 13:38:17