Пречиствателната станция на Бяла Слатина – почти готова

Пречиствателната станция на Бяла Слатина – почти готова

Община Бяла Сладина е с 80% изградена пречиствателна станция за отпадъчни води.

„Изграждането и използването на пречиствателни станции е добър и ефективен начин да опазим околната среда и водите от замърсяване и в тази насока ние полагаме изключително големи усилия“. Това каза кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков по време на пресконференция по повод напредъка в изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на Бяла Слатина“. Той припомни поетият от него ангажимент за гарантиране оперативната работа на администрацията и изискване на отговорно и сериозно отношение от всички изпълнители по проекта и благодари на гражданите за търпението и разбирането по време на строителните работи.

Ръководителят на Звеното за изпълнение на проекта инж. Христофор Кьосовски отчете 8854 м реконструирана и 800 м новоизградена водопроводна мрежа. Подменени са 664 сградни водопроводни отклонения, монтирани са 58 надземни пожарни хидранта и е изграден довеждащият колектор до пречиствателната станция (ПСОВ).

Според ръководителят на проекта от страна на консорциумът, отговорен за строително-ремонтните дейности, ДЗЗД "Райкомерс Аква Дизайн Арема" – инж. Евтим Евтимов, 80% от ПСОВ са изпълнени. Предстои монтаж на съоръженията и изграждане на тръбопроводи и вертикална планировка, както и довеждащ път с обща ширина 6 м и дължина 1058 м със съпътстващата електропроводна мрежа и трафопост.

Проектът е на обща стойност 22 848 633 лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.Той стартира през юни 2012 г. и трябва да приключи през март 2015 г. Асоцииран партньор на Община Бяла Слатина е „ВиК“ ООД, гр. Враца. Реализацията на проекта е продължение на водената от Община Бяла Слатина политика на дългосрочно планиране. Успешното изпълнение на дейностите ще доведе до осигуряване на екологосъобразно пречистване на битовите отпадъчни води и ще подобри жизнената среда и здравето на населението. Това ще подпомогне осигуряването на устойчива околна среда и ще създаде сериозно конкурентно предимство при привличане на инвеститори и развитие на местната икономика.

 

 

 

 

 

 
2014-05-16 15:56:08