Правят дигата в Криводол с правителствени пари

Правят дигата в Криводол с правителствени пари

Във връзка с множество появили се в публичното пространство коментари по повод Решение № 94/10.03.2014 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането и в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 – горен участък от км. 1+150 до км. 2+000”, намирам за нужно с оглед прокламирания в Закона за обществените поръчки принцип на публичност и прозрачност да информирам обществеността за следното:

Проектът за изграждане на дигата е разработен през 2009 г.  С него се кандидатства през 2010 г. В началото на 2012 г. Община Криводол получи покана за подписване на договор за финансиране.  На срещата установих, че има проблем с количествено-стойностната сметка, тъй като стойността на финансовата помощ по проекта покрива само половината от стойността по работите по КСС. За остатъка Община Криводол трябваше да осигури сама средства. Това към онзи момент (Януари 2012 г.) беше абсолютно невъзможно, защото заварих Общината в трагично състояние – с големи задължения, никакви средства и поредица от дела. За това на този етап отказах да подпиша договора за финансиране, и реших да потърся други източници за осигуряване на средствата за допълнително самоучастие на Общината в размер на 840 000.00 лв. Предприех действия пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МС с цел отпускане на средствата от там. След съгласуване на проекта с всички компетентни органи на местно ниво и придвижването му до МС имах уверение, че ще се подсигури нужната сума и за това през Септември 2012 г. подписах договора с МРРБ. В началото на 2013 г. Общината обяви процедура за избор на изпълнител, но поради забавяне на средствата, обещани от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към МС през Юни 2013 г. тази процедура беше прекратена. Подписа се анекс към договора с МРРБ за удължаване срока за изпълнение на проекта до Септември 2014 г. и отново започнах да търся средства за осигуряване самоучастието на Общината. В края на Януари 2014 г. подадох до Областния управител на Област Враца 4 апликационни форми, в това число и за горния проект с искане за финансиране чрез Публично инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. От тези 4 проекта, единствено одобрено беше финансиране за дигата. След решението на МС в тази насока незабавно беше обявена процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка.

Веднага след приемането на Постановление № 4 от 16 януари 2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиворазвитие на регионите") стана ясно, че същото ще се оспори по съдебен ред от редица общини, което ще спре изпълнението му.

Жалбата е факт от началото на месец Март 2014 г.  Не е ясно кога и как ще приключи това дело, което поставя под въпрос реалното получаване на средствата. Законът за обществените поръчки почива на принципа на гарантираност на финансирането, т.е., ако възложителят няма средства за изпълнение на един проект, не може да възлага обществена поръчка за него. В случая предвид оспорването на постановлението, с което е одобрено финансиране на проекта не е ясно дали и кога тези средства по Публично инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” ще бъдат преведени на общините. Аз заварих общината с десетки сключени договори, за които при сключването им не е имало финансова обезпеченост и е било ясно, че и на по-късен етап ще е невъзможно да се разплаща по тях. Не искам да повтарям стари грешки, да подвеждам фирмите – изпълнители, защото, когато те осъзнаят, че няма да получат плащане или то ще се бави неясно до кога, на свой ред ще предложат некачествено изпълнение. Честното към бизнеса в случая е да кажем, че до преди дни имахме сигурност за финансирането по посочената програма и за това обявих поръчката, но след като стана ясно, че редица общини ще оспорят постановлението, което от 04.03.2014 г. е факт, вече нямаме финансова обезпеченост. Крайният срок за завършване на дигата по договора с МРРБ е до Септември 2014 г., респективно до тогава ще трябва да се разплаща, което при настоящето развитие на нещата обективно ще е невъзможно.

Отделно от това е важно още нещо:

Отправих искане до МРРБ като управляващ орган за среща и на 23.02.2014 г., за да го запозная с какви средства възнамерява Общината да покрие самоучастието си и поисках писмено становище за законосъобразността, тъй като на практика едната част от средствата идват от МРРБ, а другата от МФ и така де факто Общината не участва със свой пари, което е в разрез с първоначалния договор с МРРБ. На практика се получава двойно финансиране на проекта с пари от републиканския бюджет и такива по европейска програма, което противоречи на договор и би било пречка за отчитане на проекта, т.е. Общината би подлежала на санкции  и връщане в пълен размер на получените по европейската програма средства. Не мога да си позволя подобно поведение, нито като кмет, нито като гражданин. От него за Общината ще произлязат твърде вероятни санкции по проекта, а за мен като гражданин – риск, че съм подал невярна декларация за липса на двойно финансиране на този проект. Поисках писмено становище по тези въпроси от МРРБ, но ми беше отказано. Експерти от министерството ми обясниха, че тези рискове са напълно възможни, но няма да го изложат писмено и отговорността за взетите решения е моя. По тази причина беше прекратена обявената процедура по ЗОП за избор на изпълнител на горния проект.

С уважение,

ПЕТЪР ДАНЧЕВ

Кмет Община Криводол


Коментари2014-03-18 09:28:08