Все повече приемни семейства в Козлодуй

Все повече приемни семейства в Козлодуй

На 17 януари в Община Козлодуй по Проект „И аз имам семейство” се извърши настаняване по спешност на 2 деца в дома на утвърдено от Комисията по приемна грижа, гр. Враца професионално приемно семейство. Настаняването на децата се реализира със Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” в Козлодуй.

Считано от датата на настаняване на децата, Община Козлодуй сключи с приемния родител договор за грижи на дете, настанено в приемно семейство, и договор за отглеждане на дете от професионално приемно семейство. След настаняване на децата в приемното семейство екипът по приемна грижа към проекта и социалните работници от Отдел „Закрила на детето” подкрепят приемния родител и наблюдават адаптацията и развитието на децата в приемното семейство.

Към настоящия момент по Проект „И аз имам семейство” в община Козлодуй има 5 семейства, които са утвърдени от Комисия по приемна грижа. Вече в 3 от тях има общо 4 настанени деца. Продължава интересът на гражданите от община Козлодуй към услугата „Приемна грижа” по Проект „И аз имам семейство”.

На 13 януари до кмета на общината е депозирано ново заявление от кандидат за приемен родител. Екипът по приемна грижа започна оценка на семейството. Социалните работници по проекта ще осигурят на кандидат-приемното семейство подкрепа, консултиране, проучване и обучение по време на целия процес.

Проект ,,И аз имам семейство" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Агенцията за социално подпомагане е конкретен бенефициент по Проект ,,И аз имам семейство" и съгласно подписаното на 08.12.2011 г.партньорско споразумение Община Козлодуй е партньор по изпълнението му.


Коментари2014-02-12 13:42:10