Обсъдиха общински план за развитие в Мездра

Обсъдиха общински план за развитие в Мездра

Публично обсъждане на Проект на Общински план за развитие на община Мездра за периода 2014 - 2020 г. (ОПР) проведе Община Мездра. На него кметът Иван Аспарухов запозна присъстващите със съдържанието на плана и направи анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред развитието на общината през следващия 7-годишен период.

Очертана бе визията, която ще следва Община Мездра в развитието си за периода 2014 - 2020 г.: „Община Мездра - реализирала  потенциала си за растеж чрез запазване и подобряване на своя човешки капитал, с подобрена социално-икономическа среда и качество на живот на населението”.

Стратегическите цели, които ще се стреми да постигне Община Мездра, са: развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на нови инвестиции, запазване и подобряване на качествата на човешкия капитал чрез социално развитие на всички групи от населението и устойчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищната среда.  В плана за развитие е заложен и един хоризонтален приоритет, „Добро управление е развитието и достъп до качествени обществени услуги”. Той ще бъде осъществен чрез Развитие на административното обслужване и изграждане на нова административна култура, ориентирана към нуждите на гражданите; Предоставяне на интегрирани услуги на гражданите и бизнеса и по-широко навлизане на електронните услуги; Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията; Развитие на административния капацитет на общината и Утвърждаване на принципа на публичност и прозрачност в дейността на  общинската администрация.

През периода 2014 - 2020 г. Община Мездра възнамерява да реализира над 40 проекта. Сред тях са Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра на стойност 20 137 000 лв., Изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ - Зверино - 23 920 000 лв., Доизграждане на Многофункционална спортна зала -5 950 000 лв., Реконструкция и благоустрояване на западна търговска, атракционна и рекреационна зона (2 900 000 лв.), Рекултивация на депо за ТБО (2 700 000 лв.), Изграждане на учебен център за професионална квалификация в ПГ по МСС (1 800 000 лв.), Изграждане на покрит плувен басейн и на тренировъчен терен с лекоатлетическа писта на ст. „Локомотив” (по 1 000 000 лв.).

Средствата, необходими за реализирането на ОПР 2014 - 2020 г., възлизат на 167 млн. 469 хил. лв. 10 230 000 лв. от тях се очаква да дойдат от общинския бюджет, 5 039 000 лв. - от държавния бюджет, 114 775 000 лв. - от европейските структурни и инвестиционни фондове и друга чужда помощ, а 37 425 000 лв. - от частни източници.

Проектът на Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014 - 2020 г. предстои да бъде разгледан на заседанието на Общинския съвет на 30 януари.


Коментари2014-01-24 14:39:08