В Мездра обсъдиха поемане на дългосрочен общински дълг

В Мездра обсъдиха поемане на дългосрочен общински дълг

Публично обсъждане на намеренията си за поемане на дългосрочен общински дълг за успешното изпълнение на проекта „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води” (ПСОВ) организира Община Мездра. Проектът се реализира по ОП „Околна среда” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

За да си осигури оборотни средства за изграждането на ПСОВ, Община Мездра възнамерява да кандидатства за отпускане на дългосрочен кредит пред Фонд за органите на местното самоуправление - ФЛАГ ЕАД. Неговият максимален размер е 10 859 431.44 лв., от които 10 млн. лв. мостово финансиране и 859 431.44 лв. необходимо съфинансиране от страна на Общината.

Дългът ще бъде поет с договор за общински заем. Крайният срок за погасяване на мостовото финансиране е до 24 месеца, а на необходимото съфинансиране - до 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части.

Кредитът ще бъде обезпечен чрез учредяване на залог върху вземанията на Общината по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-C038/ 17.08.2012 г. и върху собствените приходи на Община Мездра по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

“Проектът е на обща стойност 20 317 528 лв., заяви по време на публичното обсъждането кметът Иван Аспарухов.19 458 096 лв. от тях е безвъзмездната финансова помощ, а останалите 859 431 лв. - съфинансирането от Община Мездра. Сключени са договори за строително-монтажните работи за 18 769 018 лв., за авторски надзор - 19 950 лв., за строителен надзор - 291 600 лв., за одит по проекта - 11 616 лв., за информация и публичност - 22 620 лв. и за техническа помощ - 370 880 лв. До момента по проекта е получен аванс в размер на 3 891 619 лв. . Направени са две междинни плащания: първото в размер на 2 815 352 лв., което вече е верифицирано от Управляващия орган на програмата, а второто - в размер на 344 003 лв., е в процес на верификация.” Предложението за поемане на дългосрочен общински дълг ще бъде внесено за разглеждане в Общинския съвет.


Коментари2014-01-15 15:54:00