ОЛАФ потвърди, че няма нарушения в ДП "РАО"

ОЛАФ потвърди, че няма нарушения в ДП

С официално писмо дo изпълнителния директор на ДП РАО – г-н Дилян Петров, г-жа Петра Кнойер – директор на дирекция „Разследвания” в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) уведомява, че разследването в Предприятието е прекратено.

ОЛАФ извърши проверка в периода 5-8 март 2013 г. по информация„…за извършени нередности и евентуално двойно финансиране от ДП РАО при изпълнение на Споразумение № 16 С* за предоставяне на безвъзмездна помощ. Споразумението е свързано с осигуряване на средствата за заплатите на служителите на спрените от експлоатация I и II блок на АЕЦ „Козлодуй”, които бяха прехвърлени към ДП РАО.”

В екипа на ОЛАФ за проверката бяха включени и експерти на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която администрира средствата от МФ „Козлодуй” за финансиране на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените реактори.

„Въз основа на установените факти, генералният директор на ОЛАФ взе решение за приключване на разследването. Поради това, че не бяха установени доказателства за извършени измами или други нередности, накърняващи финансовите интереси на Европейския съюз, ОЛАФ не препоръчва предприемането на последващи действия.”, се казва в писмото, получено в ДП РАО. Окончателният доклад е изпратен за информация на Главна дирекция „Енергетика” на Европейската комисия.

*Споразумението е подписано от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – в ролята му на независим контрол, Европейската банка за възстановяване и развитие – като ръководител и разпоредител със средствата от МФ „Козлодуй”, АЕЦ „Козлодуй” – в ролята й на получател на безвъзмездната помощ, и ДП РАО – като работодател на екипа по проекта за извеждане от експлоатация на спрените I и II блок.
2013-08-26 11:51:12