»ван √енов: Ќаш приоритет е удължаването на живота на двата хил€дника

»ван √енов: Ќаш приоритет е удължаването на живота на двата хил€дника

»ван √енов, изпълнителен директор на Уј≈÷  озлодуйФ ≈јƒ

–оден на 19 май 1953 г. в с. √ита, община „ирпан.

«авършил е ћосковски€ енергетически институт, специалност Ујтомни електроцентрали и установкиФ през 1980 г. и през същата година започва работа в ј≈÷ У озлодуйФ.

ѕоследователно преминава през всички длъжности в оперативното звено на 1 до 4 блок и достига до позици€та дежурен инженер на блок. ѕрез 1985 г. започва работа на новоизграждащите се 5 и 6 блок. ”частва в пуска на 5 блок като дежурен инженер на см€на. ќт 1991 г. е ръководител на направление У≈ксплоатаци€Ф в ≈лектропроизводство - 2. ќт кра€ на 2005 г. е заместник изпълнителен директор, а в периода 2006 г. - 2009 г. е изпълнителен директор на ј≈÷ У озлодуйФ.

ѕреминава учебно-тренировъчен курс в јрагонската лаборатори€, —јў, през 1991 г. ѕрез 1993 -1994 г. чрез стипенди€ на ћеждународната агенци€ за атомна енерги€ специализира У”правление на надпроектни аварииФ в научно-техническата експертна и изследователска организаци€ GRS - √ермани€. ѕреминал е различни курсове на обучение в япони€, –уси€, ‘ранци€ и др.

ѕрез 2003 г. завършва —топанска академи€ Уƒ. ј. ÷еновФ - —вищов, с квалификаци€ Ућениджър по организаци€ и управление на бизнесаФ.

¬ладее руски и английски език.√-н √енов, в какво състо€ние заварихте централата?

ј≈÷ У озлодуйФ е най-големи€т производител на електрическа енерги€ и една от най-големите и добре работещи компании в страната. Ѕлагодарение на надеждната и безопасна работа на €дрените мощности, осигур€вана от отлично подготвени€ персонал, доказал през годините сво€ професионализъм, атомната централа продължава да работи стабилно, макар и с непълно натоварване.

«наете, че поради пониженото електропотребление в страната и намалени€ износ за съседни страни, 5 и 6 блок работ€т на понижена мощност, с общо натоварване от малко над 1†300 мегавата. ј това не се отраз€ва добре нито на атомната централа, нито на българската енергийна система. ѕо този начин, освен че се генерират загуби и пропуснати ползи от непроизведена и нереализирана електроенерги€, се създават и редица други сериозни затруднени€ в технологично отношение. –аботата на понижена мощност на €дрените мощности означава, че планираните годишни ремонти на блоковете ще тр€бва да се изтегл€т във времето, защото, за да спре блокът за ремонт, €дреното гориво тр€бва да е УизгореноФ, за да бъде презареден реакторът. “ака шести блок, вместо в средата на септември, ще бъде спр€н за годишен ремонт през късната есен. ѕо време на спирането се изпълн€ват† редица дейности, които са задължителни и чи€то цел е да осигур€т работоспособността и надеждността на оборудването и безопасността на €дрените съоръжени€, в съответствие с нормативните и лицензионните изисквани€. “ова означава, че периодът на престо€, колкото и да бъде оптимизиран, тр€бва да продължи колкото е необходимо, а в този сезон поради ниските температури се повишава електропотреблението и е възможно енергийната система на страната да изпадне в затруднение.


—м€тате ли, че тр€бва да направите н€кои промени в администраци€та?

¬сички промени, които се прав€т, са насочени към оптимизиране на дейностите в атомната централа и към още по-висока ефективност на работата. «а целта, с решение на —ъвета на директорите на Ѕългарски€ енергиен холдинг е изменена организационно-управленската структура на Уј≈÷  озлодуйФ ≈јƒ. — направената пром€на са преструктурирани отделни звена, така че това да доведе до още по-гол€ма оперативност и да улесни комуникаци€та, което е важно за нас както при ежедневните ни задачи, така и при работата по дългосрочните ни приоритети.


 ои задачи бихте определили като приоритетни за 2013 г.?

ѕреди всичко искам да отбележа, че всички дейности в ј≈÷ У озлодуйФ са подчинени на основната цел - осигур€ване на безопасно, ефективно и екологично чисто производство на електроенерги€.

ќсновен приоритет за нас е продължаването на срока на експлоатаци€ на 5 и 6 блок над проектни€ им ресурс с 15 до 20 години. ѕолагаме много усили€ за успешната реализаци€ на този проект, който има стратегическо значение не само за ƒружеството, но и за националната енергетика. «наете, че двата 1000-мегаватови блока имат много сериозен д€л в електропроизводството на Ѕългари€, като осигур€ват повече от една трета от него.

¬ажна задача, по ко€то работим, е и повишаването на топлинната мощност на реакторните инсталации на 5 и 6 енергоблок до 104%. »зпълнението на необходимите модификации и изменени€ в основните съоръжени€ ще повиши ефективността на производството и ще обезпечи ресурсно дълговременната експлоатаци€ на блоковете.

¬ планираните срокове се изпълн€ват и дейностите по други€ мащабен проект, определ€щбъдещетоне само на атомната централа, но и на €дрената енергетика на Ѕългари€ - подготовката за изграждане на нов енергиен блок на площадката на централата.


ƒокъде стигнаха дейностите по удължаване живота на 5-ти и 6-ти блок?

 акто вече отбел€зах, основен приоритет и изключително важна задача пред атомната електроцентрала е успешното изпълнение на проекта за продължаването на срока на експлоатаци€ на двата 1000-мегаватови блока. »скам да подчерта€, че това е в съответствие със световната тенденци€ за удължаване на ресурса на работещи €дрени мощности.

«а целта имаме разработена програма с конкретни меропри€ти€, по ко€то се работи и дейностите се изпълн€ват в предвидените срокове. ѕо този проект се работи изключително сериозно, като се използват знани€та и опитът както на българските €дрени специалисти, така и на международни експерти. ѕрез тази година в ј≈÷ У озлодуйФ се изпълн€ва проект на ћеждународната агенци€ по атомна енерги€ Уѕомощ при подготовката на ѕрограма за продължаване на ресурса на блокове 5 и 6 на ј≈÷ У озлодуйФ по ѕрограмата за техническо сътрудничество на јгенци€та. “ози проект е насочен към сподел€не на опит и добри практики и ще съдейства при изготв€нето на документи, необходими при кандидатстването за удължаване на срока на експлоатаци€ на енергоблоковете.


 акви според ¬ас са перспективите за износа на електроенерги€ и м€стото на ј≈÷ в него?

»звестно е, че износът на електроенерги€ от Ѕългари€ към съседни страни бе блокиран от такса, ко€то оскъп€ваше и правеше неконкурентна произведената у нас електроенерги€. ¬ същото време тр€бва да се отбележи, че през пролетни€ сезон, когато реките са пълноводни, в региона се разчита на големи€ капацитет от водноелектрически електроцентрали, с който разполагат съседните държави. “ака че пазарът на електроенерги€ е преди всичко пазар и на него действат познатите на всички пазарни механизми. Ќад€вам се с последните нормативни промени количествата изнас€на електроенерги€ от Ѕългари€ да нараснат.

¬ същото време тр€бва да се отчете, че ј≈÷ У озлодуйФ задължително предостав€ на т.нар. защитени потребители на регулирани€ пазар основната част от произведената електроенерги€. Ќека за момент да си представим каква би била цената за домакинствата, ако Ѕългари€ н€маше €дрени мощности...


 ак ще коментирате решението на предишното правителство за изграждане на 7-ми блок?

–ешението за изграждане на нова €дрена мощност би донеслодългосрочни ползи. ѕреди всичко, когато бъде въведен в експлоатаци€, нови€т енергоблок ще представл€ва надежден и сигурен източник на електрическа енерги€ във време, когато част от по-старите генериращи мощности в Ѕългари€ ще тр€бва да бъдат спрени. Ќови€т €дрен блок ще допринесе в дългосрочен план за енергийната независимост на страната, за поддържане на приемливи и стабилни цени на електроенерги€та и за устойчиво социално-икономическо развитие на региона. Ќе на последно м€сто - знаете, че €дрената енергетика с дейността си спест€ва огромни количества вредни емисии, което гарантира чиста околна среда за бъдещите поколени€.

Ќеоспоримо предимство е, че при изграждането и експлоатаци€та на новата мощност може да се използва един сериозен потенциал - наличната инфраструктура, висококвалифицирани€т персонал и дългогодишни€т опит от надеждната експлоатаци€ на €дрени реактори в ј≈÷ У озлодуйФ.
2013-08-01 13:50:50