инж. Веселин Нинов: С проекти модернизираме техниката, а със стипендиантски програми ще привличаме млади кадри в стопанствата

инж. Веселин Нинов: С проекти модернизираме техниката, а със стипендиантски програми ще привличаме млади кадри в стопанствата

Стартира Седмицата на гората. По този повод се срещаме с директора на Северозападно държавно предприятие-Враца инж. Веселин Нинов. С него разговаряме за предстоящите инициативи по време на кампанията, направените инвестиции, състоянието на горския фонд и как се осъществява контролът на незаконната сеч.

 

Г-н Нинов предстои Седмицата на гората. Какви инициативи ще организира СЗДП?

Традиционно предприятието участва с инициативи всяка година в Седмица на гората-професионалният празник на горските служители. Тази година мото е: “Гората е живот … и обща отговорност”. Предприятието е обявило конкурс за рисунка за деца от 1 до 4 клас. Откриваме Седмицата на гората на 1-ви април с „Горска арт работилница“, както и с изложбата от конкурса ни за рисунка. На 9-ти април сме предвидили да проведем Горско състезание в местност „Хижата“ с ученици в прогимназиален етап. От 3-ти до 7-ми април служители на СЗДП и териториални поделения ще вземем участие в 28-та Международна изложба  "Природа, лов и риболов" в гр. Пловдив. Отделно от тези мероприятия, 21 Държавни горски и ловни стопанства са подготвили график с инициативи на територията на всяко едно от тях. Те са предимно работа и занимания по „Горска педагогика“ с деца и ученици, залесяване на фиданки и почистване на общински и горски терени, съвместно с подрастващи, служители  на кметства, читалища, библиотеки и доброволци.

Кои са най-големите инвестиции, които реализирахте през миналата година и какво предвиждате през тази?

В края на миналата 2023 г. успешно реализирахме и приключихме изпълнението на проект с европейско финансиране с предмет на дейност залесяване на над 3 500 дка държавни горски територии и закупуване на нова техника за залесяване, почвоподготовка и поддържане на горски пътища. Проектът бе на стойност близо 10 млн. лева. Този финансов ресурс позволи да закупим 12 различни по мощност и предназначение машини и да започнем по-ефективна работа в горските разсадници - в създаването и отглеждането на горски култури. През настоящата година предвиждаме да инвестираме в оборудване с допълнителен прикачен инвентар за вече закупените през миналата година трактори.

Какво е състоянието на горския фонд, за който се грижите в момента?

Северозападно държавно предприятие стопанисва и полага грижи за държавни горски територии на обща площ 290 074 дка. Общото здравословно състояние на горите е относително добро. Изключение правят иглолистните култури, при които се наблюдава изместването им от местната растителност, което е характерно за цялата страна. Ролята на нашите лесовъди е да проследяват естествените процеси в гората и ежедневно да полагат грижи за нейната устойчивост на различни природни нарушения – ветроломи, ветровали, снеголоми, наводнения, повреди от насекомни вредители и др.

Как се осъществява контролът по отношение на незаконната сеч, има ли установени нарушители и какви са глобите?

Охраната и контролът в горските територии се осъществява от 360 горски служители, пряко ангажирани с тази дейност. Това са повече от половината служители в СЗДП. Контрол се осъществява и от служителите на Регионалните дирекции по горите. Допълнително на територията на Северозападно държавно предприятие работи мобилен екип от 4-ма горски стражари, който съблюдава за спазването на Закона за горите и неговите подзаконови нормативни актове. Най-честите нарушения са транспортиране на дървесина без превозни билети или нарушения при извършваните сечи. Глобите са различни, в зависимост от вида и размера на нарушенията. Данните от дейността по опазване на горските територии, стопанисвани от СЗДП за 2023г показват, че са извършени над 26 хиляди проверки в горите и са съставени 705 акта за установяване на административно нарушение.

Започна ли търсенето на дърва за огрев, на какви цени се предлагат тази година, за какво да следят потребителите при закупуването на дърва за огрев?

Топлата зима и ориентиране на потребителите към други начини за отопление, различни от дърва за огрев, водят до ниски нива на търсене в момента. Краят на отоплителния сезон е период със стандартно ниско търсене. Цените варират от 55 до 65 лв. за пространствен кубически метър дърва за огрев, добити на временен склад и са свързани с направените разходи за добив и извозване на дървесината. Потребителите трябва да следят закупените дърва да са надлежно маркирани с контролна горска марка и придружени с редовен писмен документ /превозен билет/, с нанесени данни на купувача на дървата и адрес на доставка.

Има ли достатъчно горски служители в Северозапада? Успявате ли да привлечете младите към професията?

Общата численост на персонала в предприятието е 680 човека, в т.ч. 121 работници. В някои териториални поделения се задълбочават дефицитът и необходимостта от професионално подготвени кадри. В други стопанства не стои така въпросът и има достатъчно горски служители. Имаме намерение да реализираме стипендиантски програми в средните училища, които са в  региона - професионалните горски гимназии в град Берковица и в град Тетевен. Учениците, след завършване на средно образование, съответно ще имат ангажимента да продължат трудовата си дейност на територията на предприятието. С тази наша инициатива искаме да ги стимулираме за по-висок успех и резултати.

Правите ли залесителни кампании и успявате ли да модернизирате техниката, която се използва?

Държавните горски стопанства извършват пролетно и есенно залесяване, като общо за територията на предприятието се залесяват над 3 000 дка ежегодно. Отделните стопанства приоритетно залесяват определени дървесни видове в зависимост от характерното за района месторастене на определен дървесен вид. Основно залесяването се осъществява с топола по поречието на по-големите вътрешни реки, както и река Дунав. В някои случаи след пожари или природни бедствия – ветровали и ледоломи, се наложи да се изведат санитарни сечи със 100 % интензивност, като на тези площи, на които няма естествено възобновяване, предприятието е планирало залесяване. То ще се осъществи основно с местни дървесни видове, тъй като голяма част от площите попадат в Натура 2000. По отношение модернизиране на техниката миналата година предприятието закупи 10 трактора от най-ново поколение с разнообразен прикачен инвентар, един багер и един булдозер. Три от тракторите са предназначени за подготовка на почвата, които ще оперират върху цялата територия на предприятието. Останалите 7 трактора са разпределени в различни териториални поделения, като те ще се използват основно в три направления - подкрепа в разсадниковото производство, отглеждане на вече създадените култури и за залесяване.

Наближава лятото, а с него и рисковете от горски пожари. Вие споделяте ли твърдението, че в голямата си част пожарите са умишлени или имате и друго обяснение?

През 2023 г. година отчетохме рекордно нисък брой на горските пожари, което е доказателство за добрите взаимоотношения между териториалните ни поделения и РСПБСН. За миналата година на наша територия са регистрирани 54 броя пожари на обща площ от 5 168 дка. От началото на тази година до момента имаме 18 пожари. Като най-честа причина за тях е човешката небрежност. Умишленото запалване на сухите треви по ливади и пасища от пастири, е често срещано явление и причина за преминаване на огъня и опожаряване на големи горски територии.

СЗДП работи по европейски проекти и получи уникален сертификат. Разкажете ни повече за тях?

Екипът на СЗДП-Враца следи внимателно за възможностите за работа по европейски проекти. В момента предприятието е партньор по два такива. Единият проект е „Живот за брадатия лешояд“. Той обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Крайната цел е да се възстанови от списъка на изчезналите видове брадатият лешояд в България и на Балканите, и да завърши реинтродукцията на черния лешояд в България, като гнездящ вид, а в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите.  

Другият проект стартира на 1-ви март 2024г и е с наименование „Към климатично интелигентна горска свързаност за едри хищници в Балкано-Карпатско-Динарския регион“, който е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунавски регион 2021 – 2027“. В рамките на проекта СЗДП си партнира с 15 организации от 7 европейски държави, включително WWF Българи, като водещ партньор, и Изпълнителна агенция по горите-София. Партньорите имат за цел да изпълнят дейности, свързани с оцеляването на едрите хищници в естествените им местообитания, в съжителство с местното население, в съответствие с европейските тенденции. По отношение на сертификата, в средата на месец февруари 2024 г, Северозападно държавно предприятие защити групов сертификат  PEFC BG1002 за устойчиво управление на горите пред фирма „ЕМ ДЖИ ГЛОБАЛ“ ООД. СЗДП е първото държавно горско предприятие в България, което успешно защити своя групов сертификат по горепосочения стандарт. За нас това е чест, но и голяма отговорност за всички наши служители, тъй като поддържането условията и изискванията  на сертификата, допълнително натоварва и поставя пред целия екип много по-високи изисквания. Сертификат получиха 18 териториални поделения в обхвата на предприятието. Това са ТП ДГС-Белоградчик, ТП ДГС-Борима, ТП ДГС-Ботевград, ТП ДГС-Видин, ТП ДГС-Враца, ТП ДГС-Годеч, ТП ДГС-Лесидрен, ТП ДГС-Ловеч, ТП ДГС-Мездра, ТП ДГС-Монтана, ТП ДГС-Никопол, ТП ДГС-Оряхово, ТП ДГС-Плевен, ТП ДЛС“Русалка“-гр.Априлци, ТП ДГС-Своге, ТП ДГС-Троян, ТП ДГС-Черни Осъм и ТП ДГС-Чипровци. На практика всички 21 стопанства са сертифицирани, а ДЛС Витиня, ДГС Берковица и ДГС Говежда са придобили един друг сертификат  -  FSI. Ще поясня, че PEFC е международна система за сертифициране на гори, която удостоверява, че дървесината е добита от отговорно управлявани горски стопанства. Нейните надеждни стандарти имат за цел да се промени и подобри начинът, по който се управляват горите.

Какво ще пожелаете на вашите колеги по случай професионалния им празник?

На всички работници и служители в СЗДП пожелавам най-вече здраве - на тях и техните близки, много късмет и все така всеотдайно да се трудят и полагат грижи за нашите гори!

 

Интервю на Ани Самарджийска
2024-04-01 10:24:03