Радослав Найденов: Взех непопулярно решение за берковския площад, въпреки че ме е срам от вида му

Радослав

По повод проведената държавна приемателна комисия за ремонта на берковския площад, кметът Радослав Найденов излезе с официална позиция. В нея се казва:

"Лично като гражданин ме е срам от това, което днес е площад „Йордан Радичков“. Но като кмет на Община Берковица се налага да вземам и непопулярни решения. Днешното решение е едно от тях. Не бягам от отговорност – работата на държавната приемателна комисия е възобновена след мое искане. Това не означава, че няма да бъде потърсена отговорност на виновните лица.

Считам, че това е правилната стъпка, защото безвремието не решава нищо.

Невъвеждането в експлоатация на площада и оставяйки го, като строителен обект безсрочно, съгласно заповед на Началника на РДНСК Монтана от 10.01.2023 г., той трябва да бъде обезопасен без право на ползване от гражданите и с прекъснато ел. захранване и вода. За мен това не е правилното управленско решение. 

Не съм изменил на предизборната си платформа. За мен винаги стъпките са били „Запознаване населението с текущата ситуация на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ.”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“ гр. Берковица и търсене на възможности за решаване по съдебен път спиране, пускане и въвеждане в експлоатация, с оглед изтичане на гаранционните срокове по договор с фирмата изпълнител и възстановяване на неговата естетическа и функционална цялост, съобразно културните, исторически, природни дадености, като неделима част от културно – историческото наследство на гр. Берковица.“
2024-02-28 08:25:08