Канят на обществено обсъждане в Оряхово

Канят на обществено обсъждане в Оряхово

Обществено обсъждане за гражданите на община Оряхово на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) №BG16FFPR003-2.001-0023 „Комбинирана концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово“,  ще се проведе в галерия „Проф. Марин Върбанов“, гр. Оряхово на 20 февруари 2024 година, вторник, от 10:30 ч. Дейностите в концепцията за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово е насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на територията на трите общини и подобряване на основните показатели за инфраструктура, условия на живот, интеграция на населението и инвестиции, водещи към намаляване на въглеродния отпечатък.

Специфичните цели на Комбинираната концепция за ИТИ на територията на Общините Лом, Димово и Оряхово са повишаване на инвестиционната активност в региона и подобряване на пътната инфраструктура и транспортна свързаност чрез основен ремонт, рехабилитация и изграждане на нови участъци от Път II-11 и свързваща общинска пътна мрежа; подобряване качеството на живот, намаляване на въглеродния отпечатък и подобряване на свързаността "работно място - жилище/училище" чрез инвестиции в устойчиви форми на градска мобилност и зелена градска среда; съхранение и развитие на културното наследство за популяризиране на устойчиви форми на туризъм чрез реставрация, консервация и експониране на артефакти и експонати от Античен град "Рациария", Антична крепост "Алмус", Крепост "Камъка" и изграждане на туристическа инфраструктура за експониране на местни забележителности.
2024-02-09 13:59:11