Модерна спортна площадка вдигат в наше училище

Модерна спортна площадка вдигат в наше училище

Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ в Бяла Слатина кандидатства по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г“. Проектът предвижда основен ремонт на съществуващата спортна площадка в двора на училището с размери 20х50 м. С ремонтирането на спортната площадка, ще се подобри двигателната култура на учениците ще се създадат условия за пълноценно провеждане на учебните часове и извънкласни дейности. Ще бъдат подпомогнати дейностите насочени към понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система и преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите. Спортната площадка ще подпомогне адаптирането и приобщаването на децата със специални образователни потребности в средата на масовото училище, чрез провеждане на игри препоръчани и разработени съвместно с ресурсните учители.

Ремонтирането и изграждане на модерна спортна площадка в училището ще  допринесе за  популяризирането на физическото възпитание и спорта, не само като част от учебния процес, а и като социално-полезна дейност, подкрепяща личностното развитие на учениците. Стойността на проекта е 151 379, 62 лв.  с включено ДДС
2024-01-13 17:42:02