Нов проект, насочен към децата стартира в Бяла Слатина

Нов проект, насочен към децата стартира в Бяла Слатина

Кметът на община Бяла Слатина- инж. Иво Цветков  връчи договорите на екипа от специалисти, назначени по Проект №BG05SFPR002-2.003-0157-C01 „Бъдеще за децата в Община Бяла Слатина“ по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.

Реализирането на проекта ще позволи създаването на качествена, ефективна и устойчива среда за подкрепа на деца от 0 до 18 години, която им помага да се развиват свободно и пълноценно. Чрез инвестиции в ранно детско развитие и формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, проектът ще спомогне за преодоляване на изолацията и повишаване качеството на живот. Същият е насочен към деца в нужда на възраст от 0 до 18 години и техните семейства.     Семействата и техните деца ще получават подкрепа, в зависимост от индивидуалните потребности от двама социални работници, две медицински сестри, логопед, педагог, рехабилитатор, двама психолози, двама медиатори, стоматолог.

Изпълнението на проекта е с продължителност 24 месеца, като стойността е в размер на  391 065, 45 лева, от които 391 065,45 лева безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване/ограничаване на бедността сред децата.

          Специфични цели:

  • подобряване качеството и обхвата на услугите за ранно детско развитие в община Бяла Слатина;
  • подобряване на достъпа до здравна грижа;
  • подкрепа за формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда сред уязвимите групи родители.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се осигурят подходящи условия за ограничаване предаването на бедност между поколенията в община Бяла Слатина.

 

В поздрава си към екипа на проекта инж. Цветков каза:

 „Общината ще  подкрепя дейността на Центъра  и ще откликва на нуждите на социалната институция,  която ще бъде в помощ на деца и техните родители които се нуждаят от специализирана помощ и грижа. Надявам се, че екипът ще работи с амбиция, ентусиазъм и енергия, за постигане на желаните цели, като гаранция за по- доброто бъдеще на децата на община Бяла Слатина.  

 Всички Вие сте хора с опит в това което Ви предстои, чиято мисъл и грижа е към децата на общината, които се нуждаят от Вашите познания и готовност да ги прилагате, спрямо нуждите на всяко едно дете, което ще прекрачи прага на центъра. На добър час на начинанието и успех в благородната Ви мисия!“


2
3
4
5


2023-12-01 17:12:58