Модерна система ще контролира свлачищата в Оряхово

Модерна система ще контролира свлачищата в Оряхово

В началото на месец октомври на територията на община Оряхово се извършиха  инженерно-геоложки проучвания за укрепване на свлачища и изграждане на контролно-измервателна система в участъка от десния долинен склон, между ул. "Летнишка" и ул. "Цеко Торбов" в гр. Оряхово. Проучено бе и периодично-активното свлачище под платното на ул. „Топ баир“.

Основна цел е детайлно изясняване на инженерно - геоложките и хидрогеоложки условия; причините за възникването и развитието на регистрираните свлачищни процеси и възникналите деформации по терена; Определяне на актуалното геодинамично състояние на свлачищата и устойчивостта на склона в различни режими и състояния. Предстои изготвяне на  Инженерно - геоложки и хидрогеоложки доклад, включващ геодинамична оценка на регистрираните свлачища и склона в участъка между ул. "Летнишка" и ул. "Цеко Торбов" - определения обхват за проучване.

Очаква се за разглежданите свлачища да бъдат изградени контролно-измервателни системи, включващи изпълнение на стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации и хидрогеоложка наблюдателна мрежа за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачището, както и нулево измерване на елементите на КИС и създаване на екзекутивна документация.

 


2
3


2023-10-17 12:17:28