В Бяла Слатина се радват на новоасфалтирани улици

В Бяла Слатина се радват на новоасфалтирани улици

Приключиха строително- ремонтните дейности по проект „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър Благоев“ в гр. Бяла Слатина“. Проектното предложение е по процедура „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. Общата стойност на проекта е 389 942,34 лв. без ДДС.

Основните дейности, извършени по участъци от уличната мрежа са изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон; премахване на тротоара пред всеки вход/изход на имот и асфалтиране на новоизградените подстъпи към дворовете; на места частично ще бъде изградена нова тротоарна асфалтобетонова настилка; отводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри; поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

С осъществяването на дейностите по проектите ще се възстановят и подобрят параметрите на ремонтираните улици, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди. Стремежът е да се осигури необходимата публична и техническа инфраструктура, която е от първостепенно значение за облагородяване на жизнената среда и създаване на условия за развитие на икономиката в района.

 


2
3


2023-10-16 10:03:50