Стартира ремонт на улици в Бяла Слатина

Стартира ремонт на улици в Бяла Слатина

През месец септември кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков подписа 3 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Левски", с дължина 426,17 м., за проект „Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка от ул. "Акация" до ул. "Панайот Волов", с дължина 426,17 м. и за проект „Реконструкция на улица "Цар Асен" в участъка от ул. "Панайот Волов" до ул. "Любен Каравелов", с дължина 582,13 м

 Проектните предложения са по процедура  „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите  местно  развитие, финансирано от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на проекта е утвърждаване на устойчив и динамичен градски център чрез подобряване състоянието на уличната инфраструктура като основа за осигуряване на съвременна и естетична градска среда на жителите и гостите на Бяла Слатина.

Основните дейности, предвидени да се извършат по проектите са следните:

  • изграждане на нова улична настилка с плътен асфалтобетон;
  • изграждане на нова тротоарна асфалтобетонова настилка;
  • отводняване на пътното платно чрез изграждането на бетонови бордюри;
  • поставяне на градински бордюри за оформяне на съществуващи зелени площи;
  • поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация за осигуряване на безопасното движение на превозните средства и пешеходците.

Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта са възстановени и подобрени параметри на улиците, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което да бъдат осигурени условия за експлоатация и безопасност на движението, подобрено отводняване и удължаване на междуремонтните периоди.

Срокът за изпълнение на проектите е 36 месеца от датата на подписване на договора за безвъзмездната финансова помощ.

 

 

 
2023-10-03 10:27:18