Пристигна последният трактор по проекта за залесяване на СЗДП

Пристигна последният трактор по проекта за залесяване на СЗДП

Колесен трактор, марка „John Deere” – 8R340, бе доставен на Северозападно държавно предприятие – град Враца. Това е дванадесетата машина, закупена от предприятието в изпълнение на проект с европейско финансиране: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие – гр. Враца“ , по Оперативна програма: “Околна среда 2014-2020г.“

До момента са закупени всички трактори (единадесет на брой) и един булдозер, които ще се използват от 23-те Държавни горски и ловни стопанства за залесяване, попълване и грижи за създадени горски култури; отгледни мероприятия в горски насаждения и провеждане на дейности в горски разсадници.
Последният трактор е с изключителна мощност и е най-ново поколение на марката, произведен в САЩ. Машината бе доставена от фирма "Агротрон". Тракторът пристигна с прикачен инвентар – шредер за раздробяване на пънове, който работи на дълбочина на почвата от 40 до 50 см. Той ще се използва за лесокултурни дейности в горските стопанства в придунавския район и покрай реките Искър и Огоста – за почистване на тополови сечища и почвоподготовка на площи за залесяване на фиданки, предимно от топола.

www.eufunds.bg


2
3


2023-10-03 19:59:09