Ударно ремонтират улиците в Криводолско

Ударно ремонтират улиците в Криводолско

Основно ще бъдат реконструирани и рехабилитирани улиците в населените места на територията на община Криводол. Това ще стане факт благодарение на подписания договор на кмета Христо Доков административен договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура‘‘ от мярка 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‘‘ от ПРСР 2014-2020. Цялостно ремонтирани ще бъдат улиците „Георги Сава Раковски“, „Максим Горки“, „Септемврийска слава“, улица без име, „Средна гора“ в с. Пудрия и ул. „Генерал Скобелев“ в Ракево. Целна проекта и повишаване качеството на живот за населението на общината, чрез подобряване транспортната свързаност, в частност чрез благоустрояване на уличната мрежа в населените места. Публичната инфраструктура на община Криводол е основен фактор за осигуряване на базовите услуги на населението и достъпа до тях. Уличната мрежа, като част от транспортната свързаност на региона играе важна роля, както за създаването на оптимална жизнена среда, така и за свързаност на жилищните и промишлените зони с основните пътни артерии на територията на общината. Проектното предложение ще насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността, чрез осигуряване на качествени базови услуги за населението, за устойчиво социално-икономическо развитие на региона. Максимален размер на БФП - 1 918 129,25 лв. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 30 месеца.
2023-09-20 09:27:24