Подобряват живота на децата от уязвими групи в Криводол

Подобряват живота на децата от уязвими групи в Криводол

Административен договор по проект „Бъдеще за децата на община Криводол" процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 подписа кметът на Криводол Христо Доков. С настоящия проект се цели подобряване качеството на живот на децата от уязвимите групи, живеещи на територията на община Криводол. По проекта  ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги, консултации и подкрепа на деца и техните семейства. Общата цел на проекта е превенция от изоставяне на децата, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на деца в нужда и техните семейства. В рамките на проекта ще се осигурят интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи. Ще бъдат създадени условия за подобряване качеството им на живот за пълноценно физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда. Работата с децата и с техните семейства ще е насочена към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Продължителността на проектните дейности е 13 месеца. Старт на проекта ще бъде даден на 18 септември. Общият размер на БФП е 391 000,00 лева, от които  средства от ЕСФ+332 350,00 лв. и НФ- 58 650.00.
2023-09-19 11:38:19