Голям социален проект стартират в Борован

Голям социален проект стартират в Борован

Кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова подписа Административен договор по „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.  към МТСП. 

С него ще се подобри качеството на живот на децата от уязвимите групи, живеещи на територията на общината. Проектът е планиран и разработен в контекста с Европейската гаранция за детето и ще предостави интегрирани здравно-социални услуги, консултации и подкрепа на деца и техните семейства, живеещи в бедност,  риск от увреждане на здравето и/или изоставяне в социална институция. Чрез проекта Община Борован цели да осигури комплексни здравно-социални услуги за подкрепа на ранното детско развитие, както и ще предостави подкрепа на семействата за придобиване на компетенции за създаване на по-добра семейна среда, осигуряване на по-добра грижа за децата. В рамките на проекта ще се осигурят услуги за деца, които ще подкрепят тяхното успешно включване и оставане в образователната система. Ще се повиши информираността сред ромската общност за вредата от ранното напускане на училище, ранното встъпване във фактическо съжителство и ранните раждания. Проекта ще допринесе за изграждане на родителски умения, осъзнаване на важността на здравето на децата и семейството, както и важността от проследяване на развитието на децата, като фактор за успешната им реализация и по - добър живот в бъдеще.

Проектното предложение е с продължителност до 13.09.2027г.

 
2023-09-18 11:09:09