ћ»√-Ѕ€ла —латина представ€ възможностите за финансиране

ћ»√-Ѕ€ла —латина представ€ възможностите за финансиране

—дружение „ћестна инициативна група Ѕ€ла —латина“ представ€  възможностите за финансиране и подкрепата за територи€та чрез интервенциите в новата —тратеги€ за местно развитие 


— консултиране с местната общност на проекта на разработената —тратеги€ по подхода ¬ќћ–, ћ»√ Ѕ€ла —латина ще финализира изпълнението на дейностите по проект „ѕодкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратеги€ за ¬ќћ– на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина“, финансиран по јдминистративен договор за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ є –ƒ 50-112 от 30.03.2023 г. по подм€рка 19.1 „ѕомощ за подготвителни дейности“ на м€рка 19 „¬одено от общностите местно развитие“ от ѕрограмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Ќа срещата дискуси€ за обсъждане на новата —тратеги€ за местно развитие, ко€то се предвижда да се проведе на 26.09.2023 г. в гр. Ѕ€ла —латина, ще бъдат представени конкретните мерки и операциите от водещи€т фонд за прилагането на подхода ¬ќћ– - ≈вропейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез предостав€не на финансиране от —тратегически€ план за развитие на земеделието и селските райони. ќсвен т€х, в проекта на новата многофондова —тратеги€ за ¬ќћ– на ћ»√ Ѕ€ла —латина е предвидено изпълнението на операции, които ще се финансират и със средства от ≈вропейски€ социален фонд + (≈—‘+) и ≈вропейски€ фонд за регионално развитие (≈‘––). ѕодкрепата от ≈—‘+ и ≈‘–– ще се извършва посредством предостав€не на финансов ресурс от програмите „ онкурентоспособност и иновации в предпри€ти€та“, „–азвитие на човешките ресурси“, „ќбразование“ и „ќколна среда“.

— прилагането на подхода ¬ќћ– на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина през нови€ програмен период 2023 – 2027 г. ще се цели постигането на специфична цел съгласно чл. 6, параграф 1, буква „з“ от –егламент (≈—) 2021/2115, ко€то е за „Ќасърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство“.

»збраните операции и мерки в новата —тратеги€ за ¬ќћ– са базирани на местните потребности, които са получени в резултат от направено анкетно проучване и икономически анализ. ќбследвана е също възможността за включване на м€рка, свързана с развитие на идентичността на територи€та. ѕроведени€т икономически анализ от сво€ страна потвърждава тенденциите за развитие и свързва социално-икономическите аспекти с местни€  потенциал, който притежава както икономическа, така и културна стойност. јнализа на бизнес средата и икономическото развитие на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина осигури необходимата информаци€ за насочване на инвестиционната помощ и подбора на бъдещите направлени€, които ще бъдат подрепени чрез мерките. „рез всички т€х се цели да бъдат създадени по-добри икономически, социални и екологични услови€ за живот в населените места от територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина и подкрепа на многосекторното развитие.

¬сички заинтересовани страни са поканени да се запозна€т с проекта на  —тратеги€та за ¬ќћ– на ћ»√ Ѕ€ла —латина по време на общественото обсъждане и на м€сто, в офиса на —дружението -  гр. Ѕ€ла —латина, ул. „ лимент ќхридски“ є 68,  както и на интернет страницата www.mig-bsl.com, в отделна секци€ „¬ќћ– 2023-2027“, където периодично се публикува ц€лата информаци€ по проекта.  

 


“ози документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-19.610-0002 „ѕодкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратеги€ за ¬ќћ– на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина“ по подм€рка 19.1 „ѕомощ за подготвителни дейности“ на м€рка 19 „¬одено от общностите местно развитие“ от ѕрограмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈«‘–—–. ÷€лата отговорност за съдържанието на публикаци€та се носи от —дружение „ћестна инициативна група Ѕ€ла —латина“ и при никакви обсто€телства не може да се счита, че този документ отраз€ва официалното становище на ≈вропейски€ съюз и ”правл€ващи€ орган на ѕ–—– 2014 – 2020 г.

 
2023-09-17 20:38:44