Започна изготвянето на Областната здравна карта

Започна изготвянето на Областната здравна карта

Първо заседание на комисията за разработване на Областна здравна карта на област Враца проведе губернаторът Надя Донкинска, чийто председател е съгласно  заповед на министъра на здравеопазването. В състава на комисията са включени представители на регионалната здравна инспекция, районната здравноосигурителна каса, районната колегия на Български лекарски съюз, районна колегия на Български зъболекарски съюз, на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представител на организации за защита на правата на пациентите, както и представител на всяка от общините на територията на област Враца. Областната здравна карта ще бъде изготвена от комисията, съобразно утвърдена Методика от министъра на здравеопазването. Областните здравни карти ще залегнат в новата Националната здравна карта, чрез която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. С Картата се определя нуждата на териториално ниво от лекари, специалисти по дентална медицина и други медицински лица на ниво здравеопазване. Определят се брой легла за болнично лечение, медицинските дейности за всички области, както и необходимите медицински апаратури необходими за диагностика на пациентите. При нейното изработване комисията  е длъжна да съобрази и достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечени райони. По време на заседанието на комисията бяха обсъдени основните стъпки в процеса на подготовката на документите и разпределени отговорностите на институциите за изготвянето на здравната карта на област Враца. Работният вариант на здравната карта ще бъде обсъден на насроченото за 21 септември второ заседание, очаква се окончателния документ да бъде одобрен на 28 септември, за да бъде спазен определения от МЗ срок 30 септември 2023 г.
2023-09-12 10:17:19