СЗДП с още техника по проекта за залесяване

СЗДП с още техника по проекта за залесяване

Поредният колесен трактор, марка „John Deere” – 6R215,  бе доставен в края на месец август на Северозападно държавно предприятие – град Враца. Машината пристигна с прикачен инвентар – шредер за почистване от храсти и друга растителност. Предприятието закупи техниката за горско-стопанските нужди на държавните горски стоанства, в изпълнение на проект с европейско финансиране: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие – гр. Враца“ , по Оперативна програма: “Околна среда 2014-2020г.“

 

До момента са закупени по проекта 9 трактора и един булдозер, които ще се използват от всички Държавни горски и ловни стопанства. С тях ще се осъществяват дейности, като: почистване и почвоподготовка на площи за залесяване; залесяване, попълване и грижи за създадени горски култури; отгледни мероприятия в горски насаждения  и провеждане на дейности в горски разсадници.

 

 

-------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------

 
2023-09-08 11:36:38