Социалните ще отпускат еднократна финансова помощ на семейства с деца

Социалните ще отпускат еднократна финансова помощ на семейства с деца

Агенция за социално подпомагане изпълнява проект „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. По този проект, семейства с деца, които са получавали през периода от 01.04.2022г. до 31.03.2023г. месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ще получат еднократна добавка от 148,35 лв., за посрещане на повишените разходи за потребление на електроенергия. За да получат тази добавка, семействата не трябва да са подпомагани през отоплителен сезон 2022/2023г. с целева помощ за отопление.  

За тази добавка не се изисква подаване на заявления-декларации. Тя се начислява служебно от ДСП.

Изплащането на добавката ще се извърши в периода от 15.09.2023г. до 31.10.2023г. по банков път или на поща, според декларираното от лицата в  заявлението-декларация, по което са получавали месечната помощ за деца.  

Неполучената до 31.10.2023г. еднократна добавка не подлежи на последващо изплащане на правоимащите лица.

 
2023-09-08 10:19:11