Сменят Съвета на директорите на врачанската болница

Сменят Съвета на директорите на врачанската болница

Конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“ обявиха от Министерството на здравеопазването. До участие в надпреварата се допускат български граждани, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт. Участниците трябва да имат най-малко 5 години професионален опит, да не са поставени под запрещение и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Срокът за възлагането на управлението се сключва за срок до 10 октомври 2025 година – до изтичането на мандата на Съвета на директорите. Конкурсът ще се проведе в три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление и интервю с кандидатите.
2023-09-06 14:07:34