Мъдрят стратегия, с която да подобрят резултатите на учениците

Мъдрят стратегия, с която да подобрят резултатите на учениците

Областният управител Надя Донкинска и заместник областният управител Николай Николов проведоха работна среща с Лорета Колева, началник на РУО – Враца. Бяха обсъдени основните предизвикателства пред РУО – Враца и постигнатото добро партньорство и координация между двете институции.

    Основните теми на дискусията бяха свързани с разработването на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците и предстоящото й финализиране.

    Значима обща дейност е и координацията между институциите в областта и ангажираността им с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Със Заповед на началника на РУО – Враца в десетте общини на област Враца са сформирани 47 екипи за обхват. В процеса на разговора стана ясно, че преди началото на учебната 2023/2024 година ще се проведе среща на Областния координационен център, на който предстои да бъдат обсъдени по-сложни казуси и проблеми, установени от екипите за обхват, и да им се търсят адекватни решения.

   Важна част от разговорите беше посветена на разработването на регионална програма от страна на РУО - Враца, насочена към подобряване на учебните резултати на учениците от област Враца, за да може да се постигне оптимална координация и целенасоченост на усилията на различните участници в процеса на училищното образование в област Враца за подобряване резултатите от националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити.

 
2023-09-06 13:13:24