Покана за учредяване на Местна инициативна група "Криводол-Бойчиновци"

Покана за учредяване на Местна инициативна група

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КРИВОДОЛ И БОЙЧИНОВЦИ

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДЯВАНЕТО

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

„КРИВОДОЛ – БОЙЧИНОВЦИ“

 

Уважаеми дами и господа,

представители на публичния сектор, бизнеса и НПО, осъществяващи дейност или притежаващи по постоянен адрес на територията на общините Криводол и Бойчиновци,

 

На 30.08. 2023 год. от 17.30 ч. в Южна-залата на Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1924“, находяща се на адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение“ № 13, ще бъде учредено Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Местна инициативна група „Криводол-Бойчиновци”.

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), което представлява публично-частно партньорство с представители на широк кръг заинтересовани лица от територията на неговото действие. Юридическото лице съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“, или съкратено „МИГ“, както и наименованието/ията на общината/ите на територията на действие на сдружението.

Местната инициативна група има седалище и адрес на управление в селския район в рамките на територията, на която осъществява дейността си. Сдружението се учредява от възможно най-широк кръг от представители на различните заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в проучванията и анализите към стратегията за ВОМР, включително представители на уязвими групи и малцинства (когато е приложимо за територията на прилагането й).

Членството в Колективния върховен орган /Общо събрание/ на МИГ е доброволно и се осъществява по правилата, утвърдени в Устава на сдружението.

Членове на Колективния върховен орган са:

  1. физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ;
  2. юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;
  3. клонове на юридически лица, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на формуляра за одобрение на стратегия за ВОМР.

 

Каним ви за участие в учредяването на Сдружението.

Моля да попълните предварително регистрационна форма за участие в учредителното събрание, като приложите и документите, упоменати в нея и да изпратите същата най-късно до 28.08.2023 год. (дата на получаване от адресата) на адреси:

Гр. Криводол, ул. „Освобождение“ № 13 - община Криводол, деловодство

Гр. Бойчиновци, ул „Гаврил Генов“ №2- община Бойчиновци, деловодство

Или на следните електронни адреси с електронен подпис: [email protected]

 

Предложения за изменения и допълнения в Проекта на Устав, моля да изпращате в същия срок и на същите адреси.

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет на Община Криводол - Бенефициент и Водещ партньор по проекта

 

СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ

Кмет на Община Бойчиновци- партньор по проекта

 

Повече за проекта на

https://mig-krivodol-boychinovtsi.eu/nachalo
2023-07-17 12:37:28