Общински съвет удължи срока за избор на съдебни заседатели

Общински съвет удължи срока за избор на съдебни заседатели

С Решение № 512 от Протокол № 64/28.08.2023 г., на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, Общински съвет – Борован  определи:

  • Нов срок за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели 11.09.2023 г.;
  • Определя нова дата за събеседване на допуснатите кандидати: 28.09.2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет;
  • Кандидатът, подал пълен набор от документи до датата на настоящото решение, не е необходимо да подава повторно такива.

Възлага на Комисия по провеждането на процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели:

  • в срок до 13.09.23 г. да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и предостави за публикуване на интернет страницата на общината Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ;
  • На 28.09.2023 г. да проведе събеседване с допуснатите кандидати;
  • В срок до 29.09.23 г. да предостави на Общинския съвет доклад за протичането на изслушването на кандидатите.

 

  1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Борован, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Бяла Слатина  и Окръжен съд - Враца;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Бяла Слатина и Окръжен съд - Враца;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Бяла Слатина и Окръжен съд - Враца;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

  1. Утвърдените образци на документи са, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1, приложение №1а)

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2, приложение №2а);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3, приложение №3а);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4, приложение №4а);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

 

  1. Кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Бяла Слатина и Окръжен съд - Враца, подават в деловодството на Общински съвет - Борован документите по т.2. от настоящото обявление, към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

 

Приложенията са качени на сайта на Община Борован към обявлението от 04.07.2023г.
2023-08-30 16:10:53