Ремонти преобразяват белослатинските села

Ремонти преобразяват белослатинските села

Направиха публично обсъждане на отчета за изпълнението на „Бюджет 2022” на Община Бяла Слатина. Първоначалният бюджет на Общината за 2022 г. беше приет с решение № 659/20.04.2022 г. от Общинския съвет и е в размер на 34 582 152 лв.,а към 31.12.2022 г. бюджетът е увеличен с над 12 млн. лв. и възлиза на  47 197 057 лв.

Увеличението на бюджета за държавни дейности от субсидии и трансфери е в размер на 8 307 406 лв.

Първоначалният бюджет на приходите от общински характер е преизпълнен с 4 307 441 лв., и в края на годината е в размер на 17 858 653 лв. като най-голямо е преизпълнението на данък придобиване - 328,89% и постъпленията от продажби на недълготрайни материални активи- /НДМА/, от където в общинския бюджет са постъпили средства в размер на 1 389 368 лв. над планираните.  

 

Разходите по бюджета за 2022 г. са в размер на - 34 073 177 лв., като за делегираните дейности те са в размер на - 27 221 515 лв., за дофинансиране на държавните дейности - 735 832 лв. и разходите за местни дейности са - 6 115 830 лв. Най- голям е делът на разходите за образование – 45,6% и за социални дейности – 24,5%. Капиталовите разходи са 2.2 мил. лева.

Преходният остатък към 31.12.2022 г. е в размер на 7 839 891 лв., от тях за местни дейности – 5 681 916 лв.

По- късно  за публично обсъждане беше представен и проектът за бюджет на община Бяла Слатина за 2023г. Общата му рамка е 52 725 474  лева, от които за държавни дейности 25 904 682 лева, за местни дейности 25 034 752 лева и 1 786 040 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. В сравнение с първоначалния бюджет за 2022 г. бюджетът на общината за 2023 г. е увеличен с 18 млн. лв.

 През тази година общината си е поставила цел да реализира сериозна инвестиционна програма, като общата стойност на разходите за инвестиции са над 12,5 млн. Лв.

За рехабилитация на улици във всички населени места и пешеходна зона в Б. Слатина в бюджета са предвидени средства в размер на 10,4 мил. лева, от които 390 хил. лв. европейско финансиране от ДФ Земеделие. Изграждане на паркинг в МБАЛ Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина по Проект „Красива България“ на стойност 327 720 лв., като финансирането от общинския бюджет е в размер на    198 632 лв. С отчисленията по ЗУО ще се закупи техника за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на общи площи за ОП „Чистота и строителство“ на стойност 544 хил. лв. Стойността на завършения първи етап за подмяната на водопроводната мрежа  в с. Попица е в размер на 1 051 хил. лв., като финансирането на  обекта е осигурено от МРРБ, по сключено споразумение с общината в края на 2022 г. Предвидени са средства за изготвяне на проекти, с които общината кандидатства по ПВУ за обновяване СУ „В. Левски“, ДГ „Детелина“, Дом са стари хора с. Попица и ЦНСТ с. Бърдарски геран.

През 2023 г. ще бъдат финансирани и следните текущи ремонти на  стойност 2,8 млн. лв.:

Ремонт на  покривите на кметството и ритуалната зала в с. Буковец.

Вътрешен ремонт и хидроизолация на покрив на пенсионерски клуб с. Тлачене

 Вътрешен ремонт кметство с. Габаре

Вътрешен ремонт кметство с. Бърдарски геран

Ремонт на пенсионерски клуб с. Комарево

Вътрешен и външен ремонт кметство с. Драшан

Ремонт пенсионерски клуб с. Драшан

Ремонт кметство и пенсионерски клуб с. Враняк

Вътрешен ремонт и ремонт на покрив на здравна служба с. Попица

Ремонт площади в с. Галиче, с. Алтимир и с. Търнава

Ремонт на читалище с. Бъркачево

Вътрешен ремонт читалище с. Бърдарски геран

Ремонт читалище с. Габаре

Ремонт читалище с. Галиче

Ремонт вътрешен двор МБАЛ Бяла Слатина

Ремонт физкултурен салон в СОУ "Хр. Ботев" с. Габаре

Ремонт на сграда обреден дом и ограда гробищен парк гр. Б. Слатина

Ремонт на улици, тротоари и паркинги в Б. Слатина

Въпреки отправената покана към жителите на Бяла Слатина за участие в публичното обсъждане, събитията уважиха само кметът на общината – инж. Иво Цветков, Татяна Пеняшка- Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“, зам. кметове и общински съветници, както и представители на общинска администрация.

 

 

 

 

 


2


2023-08-29 10:03:54