Кметът на Борован сключи важен договор със земеделския министър

Кметът на Борован сключи важен договор със земеделския министър

На официална церемония в Министерството на земеделието и храните, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев лично връчи на кмета на Община Борован Десислава Тодорова, административния договор за изпълнение на проект “Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Очакваните основни резултати от изпълнението на Административния договор са свързани с учредяване на  местна инициативна група, която ще обхваща територията на община Борован, община Вършец и 22 населени места на община Враца (без гр. Враца в строителните му граници). Местната инициативна група ще е  юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, включващи представители на стопанския, нестопанския и публичния сектори от територията и ще е регистрирана като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. МИГ Борован – Враца – Вършец ще работи за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики, като съобразява местната идентичност и местните конкурентни предимства.
2023-07-07 12:03:00