Мащабна дейност стартира Община Бяла Слатина

Мащабна дейност стартира Община Бяла Слатина

На официална церемонения в МЗХ, Кирил Вътев -  министър на земеделието, връчи договор на инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина и председател на УС на МИГ Бяла Слатина, за финансиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В изпълнение на Административния договор, Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ ще подготви нова Стратегия за местно развитие на своята територия за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/. Проектното предложение, което е на обща стойност 48 886,00 лв., e насочено към подпомогне на процеса по разработване на нова Стратегия, както и към това да се надгради натрупания опит от прилагането на подхода ВОМР чрез осигуреното многофондово финансиране в периода 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е да насърчи активното участие на местното население и включването на всички заинтересовани страни за идентифициране и извеждане на приоритетите за продължаване на напредъка и развитие на територията на МИГ Бяла Слатина. За постигане на това успешно разработване и в бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР, в рамките на проекта се предвижда целенасочено взаимодействие и дейности, които ще бъдат реализирани в няколко етапа:

- Популяризиране на процеса по разработване на СВОМР

- Обучения на местни лидери и заинтересовани страни

- Изготвяне на проучвания и анализи

- Подготовка на Стратегия за ВОМР и консултиране на местната общност

Дейностите по проекта ще обхванат цялата територия на МИГ Бяла Слатина, която включва общинския център град Бяла Слатина и 14 села.

Посредством планираните дейности и срещи, проекта ще осигури информиране на населението и бизнеса за възможностите на многофондовото финансиране в периода 2023-2027 г., чрез които могат да се стимулира подобряването качеството на живот на територията с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). По време на информационните срещи със заинтересованите страни, екипът на МИГ и изпълнителите на дейностите ще изследват, проучат и анализират ключовите направления за постигане на дългосрочно местно икономическо развитие.

С реализирането на проекта ще се спомогне за продължаване дейността на МИГ Бяла Слатина и затвърждаване на ролята й като успешна форма за организиране, координация и насърчаване участието на местното население в процеса на разработване на стратегия за ВОМР.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква в стратегията за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина да се определи обхвата на бъдещите инвестиции и интервенции с най-благоприятен ефект и въздействие за подобряване качеството на живот в град Бяла Слатина и селата.

Конкретните действия в процеса по подготовката на новата стратегия, напредъка и резултатите от извършването на проучване и анализ на територията, ще бъдат комуникирани в отделна секция „ВОМР 2023-2027“ на интернет страницата на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ - www.mig-bsl.com , където периодично ще се публикува цялата информация по проекта

 


2
3


2023-07-06 15:56:07