Обявяват подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд-Оряхово

Обявяват подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд-Оряхово

На основание Решение №538 от 25.05.2023 г. на Общински съвет Оряхово и във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО

 

О Б Я В Я В А

 

подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Оряхово.

 

Съгласно Решение №538/2023 г. на Общински съвет Оряхово и на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68 от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо с Вх.№ 681/07.04.2023г. от Административния ръководител и Председател на Окръжен съд - Враца, и във вр. с чл.60 от АПК, Общински съвет Оряхово ОТКРИВА процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Оряхово при следните правила:

 1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и  ал. 3 от Закона за съдебната власт.
 2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Оряхово oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet , ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Оряхово  в срок до 15.07.2023 г.
 3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

 

         В срок до 15.07.2023 г.от 08.00 ч. до 17.00 часа, в деловодството на Общински съвет Оряхово, в сградата на Община Оряхово, ет.3, стая 309, кандидатите подават следните документи:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 5. мотивационно писмо;
 6. писмено съгласие /по образец/;
 7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Общински съвет – Оряхово
2023-06-27 11:39:31