ћ»√ Ѕ€ла —латина реализира поредица от срещи в изпълнение на дейности по проект

ћ»√ Ѕ€ла —латина реализира  поредица от срещи в изпълнение на дейности по проект

—дружение „ћестна инициативна група Ѕ€ла —латина“ реализира  поредица от срещи в изпълнение на дейности по проект за изготв€не на нова —тратеги€ за ¬ќћ– 2023-2027

 

— подписването на јдминистративен договор за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ є –ƒ 50-112 от 30.03.2023 г. по подм€рка 19.1 „ѕомощ за подготвителни дейности“ на м€рка 19 „¬одено от общностите местно развитие“ от ѕрограмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  —дружение „ћ»√ Ѕ€ла —латина“ стартира изпълнението на проект „ѕодкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратеги€ за ¬ќћ– на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина“. ѕроектното предложение e насочено към подпомогне на процеса по разработване на нова многофондова —тратеги€ за местно развитие на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина, както и към това да се надгради натрупани€ опит от прилагането на подхода ¬ќћ– чрез осигуреното многофондово финансиране в периода 2014-2020 г.

ќсновната цел на проекта е да насърчи активното участие на местното население и включването на всички заинтересовани страни за идентифициране и извеждане на приоритетите за продължаване на напредъка и развитие на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина. «а постигане на това успешно разработване и в бъдещото прилагане на —тратеги€ за ¬ќћ–, в рамките на проекта се предвижда целенасочено взаимодействие и дейности, които ще бъдат реализирани в н€колко етапа:

- ѕопул€лизиране на процеса по разработване на —¬ќћ–

- ќбучени€ на местни лидери и заинтересовани страни

- »зготв€не на проучвани€ и анализи

- ѕодготовка на стратеги€ за ¬ќћ– и консултиране на местната общност

ƒейностите по проекта ще обхванат ц€лата територи€ на ћ»√ Ѕ€ла —латина, ко€то включва общински€ център град Ѕ€ла —латина и 14 села.

—тойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 48 886,00 лева, от които 43 997,40 лева европейско и 4 888,60 лева национално съфинансиране, а срокът за изпълнение на дейностите е до 30.09.2023 г.

ѕосредством планираните дейности и срещи, проекта ще осигури информиране на населението и бизнеса за възможностите на многофондовото финансиране в периода 2023-2027 г., чрез които могат да се стимулира подобр€ването качеството на живот на територи€та с прилагането на подхода ¬одено от общностите местно развитие (¬ќћ–). ѕо време на информационните срещи със заинтересованите страни, екипа на ћ»√ и изпълнителите на дейностите ще изследват, проучат и анализират ключовите направлени€ за постигане на дългосрочно местно икономическо развитие.

— реализирането на проекта ще се спомогне за продължаване дейността на ћ»√ Ѕ€ла —латина и затвърждаване на рол€та й като успешна форма за организиране, координаци€ и насърчаване участието на местното население в процеса на разработване на стратеги€ за ¬ќћ–.

¬ резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква в стратеги€та за ¬ќћ– на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина да се определи обхвата на бъдещите инвестиции и интервенции с най-благопри€тен ефект и въздействие за подобр€ване качеството на живот в град Ѕ€ла —латина и селата.

 онкретните действи€ в процеса по подготовката на новата стратеги€, напредъка и резултатите от извършването на проучване и анализ на територи€та, ще бъдат комуникирани в отделна секци€ „¬ќћ– 2023-2027“ на интернет страницата на —дружение „ћ»√ Ѕ€ла —латина“ - www.mig-bsl.com, където периодично ще се публикува ц€лата информаци€ по проекта.

 


“ози документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-19.610-0002 „ѕодкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратеги€ за ¬ќћ– на територи€та на ћ»√ Ѕ€ла —латина“ по подм€рка 19.1 „ѕомощ за подготвителни дейности“ на м€рка 19 „¬одено от общностите местно развитие“ от ѕрограмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈«‘–—–. ÷€лата отговорност за съдържанието на публикаци€та се носи от —дружение „ћестна инициативна група Ѕ€ла —латина“ и при никакви обсто€телства не може да се счита, че този документ отраз€ва официалното становище на ≈вропейски€ съюз и ”правл€ващи€ орган на ѕ–—– 2014 – 2020 г.
2023-06-26 13:38:43